BACK                                     ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T | R Â R E

  

 


                                                                        

                                        privind : aprobarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

          - raportul nr.635 din 22 ianuarie 2007 al preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea privind necesitatea aprobării bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,a”, art.26 alin.(4), art.39 alin.(3), (4), (5) şi (6) şi art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale ;

- prevederile art.13 literele ,,a, d şi e” şi anexele 4, 6 şi 7, art.14 alin.(1) literele ,,a, b, c, d, f şi g” precum şi  alin.(3) din Legea nr.486 din 27 decembrie 2006 a bugetului de stat pe anul 2007 ;

- prevederile art.46 alin.(2) litera ,,a” coroborate cu art.110, art.104 alin.(1) litera ,,b” şi alin.(3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată,

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

            Art.1. Se aprobă bugetul propriu al judeţului Teleorman pe anul 2007, conform anexelor nr.1 şi 2.

 

           Art.2. Se aprobă numărul de personal, precum şi fondul salariilor de bază, conform anexei nr.3.

 

           Art.3. Anexele nr.1, 2 şi 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

Art.4.  Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                       Secretar general al judeţului,

 

                                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr.10  din 31  ianuarie  2007