BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

                                                                                                                 

                            

 

H O T Ă R Â R E

 

privind:  aprobarea Acordului de Implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul de Plați și Contractare Phare, pentru  proiectul   ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată

          Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 4325 din 10 mai 2007 a vicepreședintelui Consiliului județean, domnul Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.4326  din 10 mai 2007 elaborat de Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională;

-         avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean;

-  prevederile Memorandumului de Finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru  masura ISPA nr.2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman, România”;

-         prevederile art.91 alin. (1) lit. „b” și „f” și alin.(3) lit.”d” din Legea  administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată.

 

          În temeiul dispozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se aprobă Acordul de Implementare între Consiliul Județean Teleorman și Oficiul de Plați și Contractare Phare, pentru proiectul   ISPA 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         

          Art.2. In calitate de Beneficiar Final al proiectului, Consiliul Județean Teleorman îl împuternicește pe domnul vicepreședinte Putineanu Ion, să semneze Acordul de Implementare.

 

          Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Rodica Vrabie

 

 

  

 

 

 

Alexandria

Nr. 58 din 15 mai  2007