BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea numărului de personal, a statului de funcții  și a organigramei Bibliotecii Județene “Marin Preda”

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform art. 94  alin. (1) din  Legea administrației publice locale nr.215 / 2001, republicată,

         Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 7642 din 13 august 2007 a  Președintelui Consiliului Județean Teleorman, și raportul de specialitate nr. 7643 din  13 august 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării numărului de personal, a statului de funcții și a organigramei Bibliotecii Județene “Marin Preda”;

         - adresa nr. 103/23.07.2007 a Bibliotecii Județene “Marin Preda”;

             - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

          - prevederile art. 7 alin.(1) din O.G. nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

         - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

         Art.1. - Se  modifică numărul de personal,  statul de funcții și  organigrama Bibliotecii Județene “Marin Preda”, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

         Art.2. - Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea nr. 19 din 31 ianuarie 2007 se modifică în mod corespunzător.

 

         Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget - finanțe, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.4. -  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului

 

             Rodica Vrabie               

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 98 din 30 august 2007

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

Direcția economică, buget-finanțe                      

Nr. 7643  din  13 august 2007              

 

                                       

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

     privind : modificarea numărului de personal, a statului de funcții  și a organigramei Bibliotecii Județene “Marin Preda”

 

 

Potrivit prevederilor art. 7 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică , promovarea personalului contractual în anul 2007, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana , cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare alocate aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Biblioteca Județean㠓Marin Preda” prin adresa nr. 103/23.07.2007 solicită modificarea numărului de personal, statul de funcții și organigrama, prin suplimentare cu un post de bibliotecar S gradul I , necesar pentru promovarea , în condițiile legii , a doamnei Ciuntuc Geanina.

În conformitate cu prevederile art. 44 raportat la art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind aprobarea modificării statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”.

 

 

 

Director executiv,

ec. Elena Stoian

 

 

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Nr. 7642  din 13 august 2007

 

 

 

 

 

 

 

          EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

       privind: modificarea numărului de personal, a statul de funcții  și a organigramei Bibliotecii Județene “Marin Preda”

 

         

 

          Prin adresa nr. 103/23.07.2007, Biblioteca Județean㠓Marin Preda” solicită modificarea numărului de personal, a statului de funcții și a organigramei prin suplimentarea cu un post de  bibliotecar S gradul I.

Potrivit prevederilor art. 7 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2007, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică , promovarea personalului contractual în anul 2007, în condițiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana , cu încadrarea în nivelul alocațiilor bugetare alocate aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

Având în vedere considerentele expuse, am întocmit , alăturat, proiectul de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare Consiliului Județean Teleorman.

         

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea