BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

  

HOTĂRÂRE

 

 

privind: atribuirea în  folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0572 București, a unui spațiu               

              proprietate publică a județului Teleorman

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 9999 din 19  octombrie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 10000 din 19 octombrie 2007 al Direcției Tehnice;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. c), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se atribuie în  folosință gratuită pe o perioadă de 4 ani, Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0572 București, un spațiu în suprafață de 80 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

 

         Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Tehnică  și Serviciul Juridic și Contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                           

                                                                     

Contrasemnează

                                                                                            Secretar al  județului,

 

                                            Rodica Vrabie

                                    

                                                                                         

 

 

 

      Alexandria

     Nr. 128 din 26 octombrie 2007 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ              

Nr. 9999 din 19  octombrie 2007

                                RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind necesitatea atribuirii în  folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0572 București, a unui

             spațiu proprietate publică a județului Teleorman

 

În baza prevederilor Legii administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, Consiliul Județean Teleorman, prin Hotărârea nr. 31 din 15 octombrie 2004 a atribuit în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale-Direcția de apel unic de urgență București, spațiul în suprafață de 80,00 mp din imobilul situat în municipiul  Alexandria, strada Libertății, nr.1, proprietate publică a județului, pentru implementarea la nivelul județului Teleorman a Sistemului național unic pentru apeluri de urgenț㠖 Centrul pentru apeluri de urgenț㠓112” Alexandria.

Astfel, s-a încheiat contractul de comodat nr. 6939 din 19 octombrie 2004 pentru o perioadă de 3 ani.

Având în vedere că spațiul a fost atribuit pe termen limitat, Serviciul de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0572 București a solicitat prin adresa nr.249989 din 22.06.2007, prelungirea contractului de comodat pentru atribuirea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 80,00 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1.

Imobilul face parte din domeniul public al județului Teleorman, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1358/2001 privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman

Consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public de interes județean să fie date în folosință gratuită pe termen limitat bunurile proprietate publică a județului persoanelor fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, așa cum este prevăzut la art. 124 din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

Pentru ca Serviciul de Telecomunicații Speciale să folosească spațiul în condițiile legii și  să poată încheia contract  pentru utilități cu serviciile publice specializate, este necesar să se atribuire în folosință gratuită si sa se incheie contract de comodat.

Deoarece nici în hotărârea consiliului județean prin care a fost atribuit spațiul și nici în contractul de comodat încheiat, nu s-a menționat posibilitatea prelungirii, propunem adoptarea unei noi hotărâri pentru atribuirea în  folosință gratuită pe o perioadă de 4 ani, Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militara 0572 București,  a aceluiași spațiu în suprafață de 80 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman .

Față de considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44, alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate.

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

ing. Piperea Victor

 

 

 

 

 

       

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

 

Nr. 10000 din 19 octombrie 2007  

                                            

                                          EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind atribuirea în  folosință gratuită, Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0572 București, a unui spațiu proprietate publică a județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman prin Hotărârea nr. 31 din 15 octombrie 2004 a atribuit în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale-Direcția de apel unic de urgență București, spațiul în suprafață de 80,00 mp din imobilul situat în municipiul  Alexandria, strada Libertății, nr.1, proprietate publică a județului pentru o perioadă de 3 ani.

 Serviciul de Telecomunicații Speciale-Unitatea Miliară 0572 prin adresa nr. 249989/2007 a solicitat prelungirea contractului de comodat pentru o perioadă de încă  4 ani.

Pentru implementarea la nivelul județului Teleorman a Sistemului național unic pentru apeluri de urgenț㠖 Centrul pentru apeluri de urgenț㠓112” Alexandria,  în temeiul art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, propunem atribuirea în  folosință gratuită pe o perioadă de încă 4 ani, Serviciului de Telecomunicații Speciale-Unitatea Militară 0572 București,  a spațiului în suprafață de 80 mp din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1, proprietate publică a județului Teleorman.

Având în vedere, considerentele expuse, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

 

Ilie Bălan