Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


                      

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                          H O T Ă R Â R E

 

          privind : stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi                             stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederi-

lor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.128 din 08 ianuarie 2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.127 din 08 ianuarie 2007 al Direcţiei economice, buget-finante privind necesitatea stabilirii cuantumului cheltuielilor de funcţionare a centrelor de  zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora ;

          - proiectele de buget privind cheltuielile de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului, de la nivelul municipiilor şi oraşelor şi al comunei Zâmbreasca ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

- prevederile art.111 alin.(1) şi (2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată,

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

          Art.1. Se stabileşte cuantumul cheltuielilor de funcţionare a centrelor de zi pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor şi cota-parte de finanţare a acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    

          Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

      

       Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrative autorităţilor şi  instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                     Secretar general al jude]ului,

 

                                                                                                                                  Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 2  din 15  ianuarie  2007