Hotarari

Consiliul Judetean Teleorman

2008

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1 din 15 ianuarie 2008 privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului  pe anul 2008.
Hotararea nr. 2 din 15 ianuarie 2008 privindrepartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din cota    de 22 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  şi a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pentru anul 2008.
Hotararea nr. 3 din 15 ianuarie 2008

privind:  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2008 pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.

Hotararea nr. 4 din 15 ianuarie 2008

pentru : modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007 privind aprobarea  indicatorilor  şi a documentaţiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiţii ce privesc reabilitare de drumuri judeţene, în faza de studiu de fezabilitate.

Hotararea nr. 5 din 15 ianuarie 2008

privind : modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita judeţului Olt- Prundu- Lunca km 16+ 200 – km 23 + 050 ( 6,850 km)” finanţat prin programul PHARE CBC 2006 Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria.

Hotararea nr. 6 din 15 ianuarie 2008

privind:  aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmboviţa – Gratia -Poeni - Siliştea- Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca -Dobroteşti, Km. 44+240 ÷ Km 104+890 (55,450 km)”şi a cheltuielilor necesare implementării.

Hotararea nr. 7 din 30 ianuarie 2008

privind : aprobarea utilizării în anul 2008 a fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii din competenţa Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 8 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea majorării cu suma de 18.000.000 lei a liniei de finanţare, reprezentând împrumut intern pe termen lung contractat în anul 2007

Hotararea nr. 9 din 30 ianuarie 2008

privind : stabilirea pentru anul 2008 a baremelor de dotare cu echipament şi cazarmament şi alte cheltuieli pentru copiii şi tinerii  ocrotiţi de serviciile publice  specializate pentru protecţia copilului, precum şi pentru mamele protejate în centrele maternale

Hotararea nr. 10 din 30 ianuarie 2008

privind : aprobarea bugetului  propriu al judeţului Teleorman pe anul 2008.

Hotararea nr. 11 din 30 ianuarie 2008

privind :  aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază  pe anul 2008 ale instituţii lor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului  Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 12 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic ale Şcolii Speciale Roşiorii de Vede, pentru anul 2008

Hotararea nr. 13 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene “Marin Preda”, pentru anul 2008

Hotararea nr. 14 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Teleorman, pentru anul 2008

Hotararea nr. 15 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman, pentru anul 2008

Hotararea nr. 16 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Informatic, pentru anul 2008

Hotararea nr. 17 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, pentru anul 2008

Hotararea nr. 18 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Servicii, pentru anul 2008

Hotararea nr. 19 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Exploataţii Piscicole Teleorman pentru anul 2008

Hotararea nr. 20 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2008

Hotararea nr. 21 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea numărului şi structurii personalului nedidactic ale Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Alexandria, pentru anul 2008

Hotararea nr. 22 din 30 ianuarie 2008

privind: aprobarea reorganizării Direcţiei de Pază a judeţului Teleorman în Direcţia Generală de Pază a judeţului Teleorman

Hotararea nr. 23 din 30 ianuarie 2008

privind: continuarea activităţii doamnei Nedelea Maria în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda“, pentru o perioadă de 6 luni

Hotararea nr. 24 din 30 ianuarie 2008 privind: stabilirea salariului directorului general al Direcţei Generale de Pază a judeţului Teleorman
Hotararea nr. 25 din 30 ianuarie 2008

privind: validarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman

Hotararea nr. 26 din 12 februarie 2008

privind:  aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a cofinanţării  proiectului  ,, Reabilitarea barajelor  aflate pe pârâul Vîjiştea în localităţile  Vităneşti, Mîrzăneşti, Răsmireşti din  judeţul Teleorman” în fază studiu de fezabilitate

Hotararea nr. 27 din 27 februarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Teleorman, pentru anul 2008

Hotararea nr. 28 din 27 februarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, pentru anul 2008

Hotararea nr. 29 din 27 februarie 2008

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2008

Hotararea nr. 30 din 27 februarie 2008

privind : stabilirea taxelor locale pentru anul 2008 

Hotararea nr. 31 din 27 februarie 2008

pentru:  prelungirea acordării în folosinţă gratuită  Judecătoriei Zimnicea, a unui  imobil  situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea  publică a judeţului  Teleorman

Hotararea nr. 32 din 27 februarie 2008

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2

Hotararea nr. 33 din 27 februarie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.132 din 26 octombrie 2007 privind asocierea Judeţului Teleorman        cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Judeţele Cluj, Galaţi, Gorj, Mureş, Olt, Satu Mare şi  Vâlcea în vederea elaborării, promovării şi implementării proiectului ,,Sistem de  avertizare pentru  prevenirea inundaţiilor” în cadrul Programului INTERREG IV C

Hotararea nr. 34 din 27 februarie 2008

pentru: aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor bunuri din domeniul privat al judeţului Teleorman

Hotararea nr. 35 din 27 februarie 2008

privind: aprobarea regulamentului pentru organizarea licitaţiilor în vederea  închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a judeţului Teleorman

Hotararea nr. 36 din 27 februarie 2008

pentru: aprobarea prelungirii duratei de concesiune a spaţiilor în care funcţionează cabinetele medicale concesionate conform Hotărârii  Guvernului nr. 884/2004

Hotararea nr. 37 din 27 februarie 2008

pentru: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a serviciului de transport public judeţean Teleorman

Hotararea nr. 38 din 27 februarie 2008

privind:  stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, pe anul 2008

Hotararea nr. 39 din 27 februarie 2008

privind :aprobarea programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor cultural–sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizeză şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2008

Hotararea nr. 40 din 27 februarie 2008

privind :aprobarea Programului anual 2008 pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a acţiunilor/activităţilor structurilor sportive din judeţul Teleorman

Hotararea nr. 41 din 27 februarie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 104 din 25 octombrie 2006 privind aprobarea indicatorilor şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru obiectivul „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400-km 58+000 (40,600 km)” în fază studiu de fezabilitate 

Hotararea nr. 42 din 27 februarie 2008

privind: aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 506, Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400-km 58+000 (40,600 km)” şi a chetuielilor necesare implementării  

Hotararea nr. 43 din 27 februarie 2008

privind: aprobarea Acordului de asociere dintre judeţul Teleorman şi comunele Gratia, Poeni, Siliştea, Scurtu Mare, Tătărăştii de Jos, Ciolăneşti, Zâmbreasca, Dobroteşti în vederea implementării proiectului  „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmboviţa – Gratia -Poeni - Siliştea- Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca - Dobroteşti, Km. 44+240 - Km 104+890 (55,450 km)”  

Hotararea nr. 44 din 27 februarie 2008

privind: aprobarea Acordului de asociere dintre judeţul Teleorman şi comunele Băbăiţa, Cervenia, Măgura, Mîrzăneşti, Ştorobăneasa, Vităneşi,  în vederea implementării proiectului „Reabilitare DJ 506,Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, km 17+400-58+000 (40,600 km)”

Hotararea nr. 45 din 31 martie 2008

pentru: aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

Hotararea nr. 46 din 31 martie 2008

privind: trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Teleorman, a unor imobile situate în Municipiul Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, nr.12-14, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită

Hotararea nr. 47 din 31 martie 2008

privind:   aprobarea asocierii judeţului Teleorman cu municipiul Turnu Măgurele în vederea implementării proiectului „Parc Industrial şi  Tehnologic Teleorman”  

Hotararea nr. 48 din 31 martie 2008

privind:  atribuirea unei suprafeţe de teren proprietate publică a judeţului Teleorman, în folosinţă gratuită Parohiei Sfinţii Chir şi Ioan din cadrul Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, pentru construirea unei capele, în curtea Spitalului Judeţean Alexandria

Hotararea nr. 49 din 31 martie 2008

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.8 din 30 ianuarie 2008.

Hotararea nr. 50 din 31 martie 2008 privind : stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2008.
Hotararea nr. 51 din 24 aprilie 2008

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor lucrări la spaţiile medicale nr.105 şi nr.107 din cadrul Policlinicii  Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, nr. 32,  proprietate privată a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 52 din 24 aprilie 2008 privind: aprobarea tarifelor pentru eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi acordarea autorizaţiilor de transport
Hotararea nr. 53 din 24 aprilie 2008

privind : aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare DJ 612B Satu Vechi (DJ 612A) - Drăcşenei-Beuca-Dobroteşti (DN 65A), km 0+000-15+525, (L=15,525 km)”, în faza studiu de fezabilitate.

Hotararea nr. 54 din 24 aprilie 2008

privind :  rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008.

Hotararea nr. 55 din 24 aprilie 2008

privind: modificarea statului de funcţii al Serviciului de Deservire, Pază şi Protocol, pentru anul 2008

Hotararea nr. 56 din 24 aprilie 2008

  privind: aprobarea Master Planului de apă  potabilă şi  apă uzată  pentru judeţul Teleorman , a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor pentru obiectivul   de   investiţii  „Reabilitarea  şi  extinderea   sistemului  de alimentare cu apă  şi canalizare în judeţul Teleorman, România”.

Hotararea nr. 57 din 24 aprilie 2008

privindaprobarea  Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Sistemului de Asistenţă Socială pentru Copii, Persoane vârstnice şi Persoane cu Handicap pentru perioada 2008 – 2013

Hotararea nr. 58 din 24 aprilie 2008

privind:  aprobarea proiectului “Vrem să ştim cum putem să  muncim !” din cadrul  programului PHARE 2006/018-147.04.02 – Măsuri de incluziune socială si  a cheltuielilor necesare implementării

Hotararea nr. 59 din 24 aprilie 2008

pentru: aprobarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, precum şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale.

Hotararea nr. 60 din 24 aprilie 2008

pentru: completarea şi modificarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Hotararea nr. 61 din 8 mai 2008

privind: aprobarea cofinanţării proiectului „Evaluare de mediu pentru planul judeţean de gestionare a deşeurilor ”

Hotararea nr. 62 din 24 mai 2008 

privind: aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetului propriu al judeţului pe anul 2007.

Hotararea nr. 63 din 24 mai 2008

privindaprobarea asocierii judeţului Teleorman cu comuna Siliştea în vederea cofinantării functionării ”Centrului Rezidenţial pentru Persoane Vârstnice” Siliştea.

Hotararea nr. 64 din 24 mai 2008

privind: asumarea calităţii de lider de proiect şi autoritate contractantă a Consiliului Judeţean Teleorman în vederea desfăşurarii licitaţiilor publice, pentru proiectul “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.

Hotararea nr. 65 din 24 mai 2008

privind :  aprobarea Strategiei de colectare şi transport al deşeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.

Hotararea nr. 66 din 24 mai 2008

privind: aprobarea Studiului de fundamentare pentru colectarea şi transportul deşeurilor menajere în cadrul proiectului ISPA “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.

Hotararea nr. 67 din 24 mai 2008

privind :  aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin, în cadrul proiectului ISPA „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.

Hotararea nr. 68 din 24 mai 2008

privind : preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii şi oraşe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.

Hotararea nr. 69 din 24 mai 2008

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea  Master Planului de apă  potabilă şi  apă uzată pentru judeţul Teleorman , a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor pentru obiectivul   de   investiţii  „Reabilitarea  şi extinderea sistemului  de alimentare cu apă  şi canalizare în judeţul Teleorman, România”

Hotararea nr. 70 din 24 mai 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin  curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011 

Hotararea nr. 71 din 24 iunie 2008

privind: alegerea Comisiei de validare  a mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 1 iunie 2008

Hotararea nr. 72 din 24 iunie 2008

privind:  validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi la data de 1 iunie 2008 

Hotararea nr. 73 din 24 iunie 2008

privind: constituirea Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 74 din 24 iunie 2008

privind: alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 75 din 24 iunie 2008

privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleorman pe principalele domenii de activitate

Hotararea nr. 76 din 9 iulie 2008

privind :  rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008

Hotararea nr. 77 din 9 iulie 2008 privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice la unele poduri amplasate pe drumurile judeţene, în faza studiu de fezabilitate.
Hotararea nr. 78 din 9 iulie 2008

privind: aprobarea tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene şi a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean din judeţul Teleorman

Hotararea nr. 79 din 9 iulie 2008

privind: aprobarea delegării gestiunii, a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport

Hotararea nr. 80 din 9 iulie 2008

privind: atribuirea în folosinţă gratuită a unor spaţii, proprietate publică a judeţului Teleorman, în vederea înfiinţării centrelor de permanenţă

Hotararea nr. 81 din 9 iulie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului

Hotararea nr. 82 din 9 iulie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.154 din 14 decembrie 2007 privind aprobarea cofinanţării  pentru proiectul „Reabilitare DJ 543, limita judeţului Olt-Prundu-Lunca km 16+200-km23+050(6,850 km)” finanţat prin programul PHARE CBC Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria

Hotararea nr. 83 din 9 iulie 2008 privind : aprobarea Strategiei anuale de promovare a proiectului “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”, finanţat prin programul ISPA.
Hotararea nr. 84 din 9 iulie 2008

privind: încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” Teleorman, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 85 din 9 iulie 2008

privind: numirea, temporară, în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” - Teleorman -  institiţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, a domnului Vlad Eugen Ovidiu, până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs sau examen pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

Hotararea nr. 86 din 9 iulie 2008

privind: aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe, pe termen lung, în valoare de 18.000.000 lei, pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile .

Hotararea nr. 87 din 27 august 2008

privind:  rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008

Hotararea nr. 88 din 27 august 2008

privind: menţinerea suspendării, prin acordul părţilor, a contractului individual de muncă al  domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de  Cooperare  Internă  şi  Internaţională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 89 din 27 august 2008

privind:  încetarea raportului de muncă al doamnei Popescu Elena Carmen, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 90 din 27 august 2008

privind: numirea, temporară, în funcţia de director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională – instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, a d-rei Feleagă Monica Irina, până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată, potrivit legii

Hotararea nr. 91 din 27 august 2008

pentru: odificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 79 din 9 iulie 2008 privind aprobarea delegării gestiunii, a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport

Hotararea nr. 92 din 27 august 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

Hotararea nr. 93 din 27 august 2008

privind: aprobarea listei spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman ce urmează să fie vândute

Hotararea nr. 94 din 27 august 2008

privind: aprobarea preţului minim de pornire al licitaţiei publice pentru  vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judeţului Teleorman

Hotararea nr. 95 din 27 august 2008

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea unor  lucrări la spaţiile medicale din cadrul Policlinicii Alexandria, strada Mihăiţă Filipescu, nr. 32,  proprietate privată a judeţului Teleorman

Hotararea nr. 96 din 27 august 2008

privind: desemnarea unui număr de şase consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică

Hotararea nr. 97 din 27 august 2008 privind:  aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a documentaţiei tehnice pentru  obiectivul „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţiile din perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005, în  judeţul Teleorman” în faza proiect tehnic
Hotararea nr. 98 din 27 august 2008

privind: modificarea  Hotărârii  Consiliului   Judeţean   Teleorman  nr.  59   din  15 mai   2007   privind    asocierea    judeţului   Teleorman   cu municipiile Alexandria, Roşiorii  de Vede, Turnu Măgurele  şi         oraşele  Zimnicea  şi  Videle  pentru  înfiinţarea   Operatorului   Regional  Unic pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Teleorman.

Hotararea nr. 99 din 27 august 2008

privind: aprobarea proiectului ,,Susţinerea procesului de descentralizare a activităţii de protecţie a copilului de la nivel judeţean la nivel  local” din cadrul Programului de interes naţional, pentru anul  2008

Hotararea nr. 100 din 27 august 2008

privind:  aprobarea proiectului ,,Perfecţionarea personalului care lucrează în serviciile rezidenţiale şi de zi de protecţie a copilului”din cadrul Programului de interes naţional, pentru anul 2008.

Hotararea nr. 101 din 27 august 2008

pentru: modificarea şi completarea Programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor cultural–sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizeză şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008

Hotararea nr. 102 din 27 august 2008

privind:  încetarea raportului de muncă al domnului Ciocan Florea, director general al Direcţiei Generale de Servicii

Hotararea nr. 103 din 27 august 2008

privind: încetarea activităţii, prin dizolvare, a Direcţiei Generale de Servicii – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 104 din 27 august 2008

privind:  modificarea anexei nr.8  la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.11 din 30 ianuarie 2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, a numărului de personal şi a fondului salariilor de bază pe anul 2008, ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului  Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 105 din 27 august 2008

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor de ,,Reabilitare reţele canalizare menajeră din incintă şi staţie de  epurare’’ la Spitalul de  Psihiatrie Cronici Balaci  

Hotararea nr. 106 din 27 august 2008

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Comitetul de coordonare al centrelor de permananţă din judeţul Teleorman

Hotararea nr. 107 din 27 august 2008 privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman în Adunarea generală a Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman–Alexandria precum şi în Consiliul Director al Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman–Alexandria
Hotararea nr. 108 din 30 septembrie 2008

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din limita de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat  pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009 şi estimările pe anii 2010-2012.

Hotararea nr. 109 din 30 septembrie 2008

privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din  cota  de 22 % din impozitul pe venit pentru  echilibrarea bugetelor locale  şi a celor reţinute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare  locală, pe anul 2009 şi estimările pe anii 2010-2012.

Hotararea nr. 110 din 30 septembrie 2008

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier desemnaţi câştigători, urmare rezultatelor licitaţiei electronice din data de 14.08.2008, precum şi tarifele utilizate.

Hotararea nr. 111 din 30 septembrie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011. 

Hotararea nr. 112 din 30 septembrie 2008

privind: modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

Hotararea nr. 113 din 30 septembrie 2008

pentru: aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Judeţului Teleorman şi modalitatea de difuzare a acestuia.       

Hotararea nr. 114 din 30 septembrie 2008 privind: validarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Teleorman pentru mandatul 2008 – 2012.
Hotararea nr. 115 din 30 septembrie 2008 privind: numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcţia de director al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” – Teleorman – instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman.
Hotararea nr. 116 din 30 septembrie 2008

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 117 din 30 septembrie 2008

privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu,  proprietate privată a judeţului Teleorman. 

Hotararea nr. 118 din 30 septembrie 2008

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru branşarea la reţeaua de gaze naturale a blocurilor CO1 şi CO2, situate în oraşul Videle – zona Centru, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 119 din 30 septembrie 2008

privind: aprobarea cuantumului şi a condiţiilor de acordare a indemnizaţiei pentru membrii comisiilor de vânzare a spaţiilor medicale şi de contestaţii.

Hotararea nr. 120 din 30 septembrie 2008

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor de ,,Reabilitare Spital Judeţean de Urgenţă”Alexandria.

Hotararea nr. 121 din 30 septembrie 2008

privind: stabilirea cotizaţiei Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2008, ca membru fondator al Asociaţiei Club Sportiv Baschet Teleorman–Alexandria. 

Hotararea nr. 122 din 30 septembrie 2008 pentru: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.132 din 26 octombrie 2007.
Hotararea nr. 123 din 24 octombrie 2008

privind :  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene si comunale.

Hotararea nr. 124 din 24 octombrie 2008 privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008.
Hotararea nr. 125 din 31 octombrie 2008

privind: aprobarea  proiectului  „Strategia de dezvoltare durabilă a  judeţului Teleorman  2008-2013şi  a cheltuielilor  necesare implementării .

Hotararea nr. 126 din 31 octombrie 2008

pentru:   modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.6 din 15 ianuarie 2008 privin aprobarea proiectului  „Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia – Poeni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)” şi a cheltuielilor necesare implementării .

Hotararea nr. 127 din 31 octombrie 2008

privind:  aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a documentaţiei tehnice pentru  obiectivul „Reabilitarea DJ 701, limita jud. Dâmboviţa – Gratia – Poeni – Siliştea – Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca – Dobroteşti, km 44+240-104+890 (55,450 km)” în faza proiect tehnic.

Hotararea nr. 128 din 31 octombrie 2008

   privind : stabilirea taxelor locale pentru anul 2009.

Hotararea nr. 129 din 31 octombrie 2008

privind: aprobarea vânzarii prin licitatie publică a unui imobil din domeniul privat al judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 130 din 31 octombrie 2008 privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea   lucrărilor de aducţiune gaze la unele imobile  aflate în patrimoniul   judeţului Teleorman.
Hotararea nr. 131 din 31 octombrie 2008 privind prelungirea închirierii unui spaţiu, atribuit prin licitaţie publică, situat în comuna Drăgăneşti Vlaşca, aflat în proprietatea publică a  judeţului Teleorman.
Hotararea nr. 132 din 31 octombrie 2008

privind: darea în administrare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie  pentru Agricultură-Centrul Judeţean  Teleorman a unei părţi din imobilul situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a  judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 133 din 31 octombrie 2008

privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părţi din  imobilul, situat în oraşul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a  Judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 134 din 11 noiembrie 2008

privind :  rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008.

Hotararea nr. 135 din 11 noiembrie 2008 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001 privind reactualizarea şi însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Teleorman.
Hotararea nr. 136 din 11 noiembrie 2008 privind: modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, pentru anul 2008.
Hotararea nr. 137 din 11 decembrie 2008

privind:  majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele.

Hotararea nr. 138 din 11 decembrie 2008

pentru: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea programului activităţilor, manifestărilor, competiţiilor şi acţiunilor cultural–sportive şi de tineret, religioase, educative şi de divertisment–recreere care se organizeză şi finanţează de Consiliul Judeţean Teleorman în anul 2008.

Hotararea nr. 139 din 11 decembrie 2008

privind :  rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2008.

Hotararea nr. 140 din 11 decembrie 2008

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman şi pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 141 din 11 decembrie 2008

 privind: modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Teleorman.

Hotararea nr. 142 din 11 decembrie 2008

privind: aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 143 din 11 decembrie 2008

privind: acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor de aducţiune gaze la imobilul  situat în municipiul Alexandria, str. Libertăţii, nr. 1, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 144 din 11 decembrie 2008 privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitaţiei electronice din data de 31 octombrie 2008.
Hotararea nr. 145 din 11 decembrie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul  Consiliului Judeţean Teleorman  pentru închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, proprietate publică a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 146 din 11 decembrie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011.

Hotararea nr. 147 din 11 decembrie 2008

privind: aprobarea  proiectului  „Portal  Web la Consiliul  Judeţean Teleorman  bazat  pe  un Sistem de  Management al Documentelor şi al  Fluxurilor de  Lucru’’  şi  a cheltuielilor  necesare  implementării.

Hotararea nr. 148 din 11 decembrie 2008  privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Teleorman.
Hotararea nr. 149 din 11 decembrie 2008 privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiţii Reabilitare DJ 543, limita jud. Olt, Prundu – Lunca, km 16+200-23+050în faza proiect tehnic
Hotararea nr. 150 din 11 decembrie 2008

privind:  aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici  pentru   obiectivul de investiţii  Reabilitarea   barajelor  aflate pe  pârâul  Vîjiştea  în localităţile  Vităneşti,  Răsmireşti, Mârzăneşti, judeţul  Teleormanîn faza proiect tehnic.

Hotararea nr. 151 din 11 decembrie 2008

privind: aprobarea Actului Adiţional la Contractul de Lucrări nr. ,,2002/RO/16/P/PE/024-02”, pentru măsura ISPA    2002/RO/16/P/PE/024 „ Sistem Integrat de Management  al Deşeurilor în judeţul Teleorman“.

Hotararea nr. 152 din 11 decembrie 2008

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 56 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea  Master Planului de apă  potabilă şi  apă uzată pentru judeţul Teleorman , a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor pentru obiectivul   de   investiţii  „Reabilitarea  şi extinderea sistemului  de alimentare cu apă  şi canalizare în judeţul  Teleorman, România”.

Hotararea nr. 153 din 11 decembrie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”.

Hotararea nr. 154 din 11 decembrie 2008

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean  Teleorman nr. 59 din 15  mai 2007, privind asocierea judeţului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele şi oraşele Zimnicea şi Videle pentru înfiinţarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Teleorman.

Hotararea nr. 155 din 11 decembrie 2008

privind:desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.