ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

 
 

                      

H O T Ă R Â R E

 

privind:  stabilirea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, pe anul 2008

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit, în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

          Având în vedere:

-           expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman Putineanu Ion nr. 1838 din 18 februarie 2008 şi raportul de specialitate nr. 1839 ­­­­­­din 18 februarie 2008 al Direcţiei Economice, buget – finanţe;

-           rapoartele de avizare ale comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-           prevederile art. 4, art. 8 lit. „b” din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

-           prevederile art. 42 din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, modificată prin O.G. nr. 9/2008;

- prevederile art. 27 din O.G. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

-           prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, republicată

  

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se stabileşte indemnizaţia de şedinţă pentru preşedinte, vicepreşedinte şi membrii comisiei pentru protecţia copilului Teleorman, în cuantum de 5% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului judeţean.

 

               Art.2. Secretarul comisiei pentru protecţia copilului Teleorman beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

 

              Art.3.  Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Putineanu Ion, prin Direcţia economică, buget-finanţe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

              Art.4.  Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

                                                                       

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                    

CONTRASEMNEAZĂ 

Secretar al judeţului

                                                                                     

Jr. Rodica Vrabie

         

                                                                     

 

                                                                                     

Alexandria

Nr. 38 din 27 februarie  2008