ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: darea în administrare Agenției de Plăți și Intervenție  pentru Agricultură-Centrul Județean  Teleorman a unei părți din imobilul situat în orașul Zimnicea, aflat în proprietatea publică a  județului Teleorman.

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 12186 din 28 octombrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian-Constantin Simionescu și  raportul de specialitate nr. 12187 din 28 octombrie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală;

- adresa nr. 8605 din 23 septembrie 2008 a APIA Centrul Județean Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit a),  art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (1) și (2)  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 3 ani, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean  Teleorman, a spațiului în suprafață totală de 197,64 mp, din imobilul situat în orașul Zimnicea, str. Primăverii, nr. 2,  proprietate publică a  județului Teleorman, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia  contract de administrare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean  Teleorman, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian-Constantin Simionescu, prin Direcția Dezvoltare Locală  și Serviciul Juridic și Contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                    

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                               Secretar al  județului,

 

                                             jr.  Rodica Vrabie

                               

                                                        

 

 

 

 

      Alexandria

      Nr. 132 din 31 octombrie 2008

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                            

                                                                                                         ANEXA

                                                                                               la hotărârea nr. 132      

                                                                                                din 31 octombrie 2008

 

 

 

Spațiul proprietate publică a județului Teleorman,

 ce urmează a fi  dat în administrare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean  Teleorman

 

 

Nr. crt.

Denumire

Elemente de identificare

Destinația pentru care se dă în administrare

 

1.

 

Spațiu

 

Orașul Zimnicea, str.Primăverii, nr. 2, etaj I

Suprafața utilă = 168,54 mp

Cota indiviză din suprafața comună = 29,10 mp

Suprafața totală = 197,64 mp

 

Birouri

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea