ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, proprietate publică a județului Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 13690 din 03 decembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr.13691 din 03 decembrie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice, Buget-Finanțe;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 35 din 27 februarie 2008, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a județului Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. c) și alin. (4), lit. a), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,        

 

HOTĂRĂȘTE :

             Art.1.- Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu în suprafață utilă de 17,80 mp, din imobilul situat în comuna Drăgănești Vlașca, proprietate publică a județului Teleorman, identificat conform anexei nr. 1.

 Art.2.-   Închirierea spațiului aprobat la art. 1 se va face pe termen de 3 ani.

 

Art.3. -  Prețul minim de pornire a licitației publice este de 5 euro/ mp/lună, fără TVA. 

 

            Art.4. - Se aprobă documentația de licitație publică privind închirierea spațiului aprobat la art. 1, prevăzută în anexa nr. 2.

 

Art.5. – Anexele nr. 1 și nr. 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie, prin Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Economică Buget-Finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.7. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                               Secretar al  județului,

 

                                             jr.  Rodica Vrabie

 

 

 

                                                                                      

 

      Alexandria,

 

Nr. 142 din 11 decembrie 2008

 

  

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                            

                                                                                                                  ANEXA nr. 1                                                                                         la Hotărârea  nr.142

                                                                                                   din 11 decembrie 2008

 

 

 

Datele de identificare la spațiul

 ce urmează a fi închiriat prin licitație publică

 

 

Nr. crt.

Denumire

Localitatea

unde este situat

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Destinația pentru care se închiriază

 

1.

 

Spațiu

 

Comuna Dragănești Vlașca

 

 

Suprafața utilă = 17,80 mp

 

 

Activitate de birou

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE

 

Liviu Nicolae Dragnea