ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 

          privind:  majorarea capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.13891 din 09 decembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.  13891 din 09 decembrie 2008 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și  Direcției Economice Buget-finanțe privind necesitatea majorării capitalului social al S.C. EUROBAC S.R.L. Turnu Măgurele ;

- raportul de avizare al comisiei  de studii și prognoze economico- sociale, buget - finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

        - prevederile art.210 alin. (1) și art. 221 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art. 35 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art. 91, alin. (1), litera „a” și alin. (2) litera „d” din Legea nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu  modificările  și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:   

 

           Art.1.  Se aprobă majorarea capitalului social al SC EUROBAC SRL Turnu Măgurele cu suma de 360.000 lei, ca aport în numerar al Consiliului Județean Teleorman .        

 

        Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin   Direcția Economică Buget-Finanțe și Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri .

          

       Art.3 Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                       

                                              

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

 

                                                                                             Secretar al județului

 

                                                                                               Jr .Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. 137 din 11 decembrie  2008