ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                      

H O T Ă R Â R E

 

 

  privind: aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2008

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.591 din 17 ianuarie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 592 din 17 ianuarie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2008;

-       adresa nr. 10 din 09 ianuarie 2008 a Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001,republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

                                                                          

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se aprobă organigrama și statul de funcții ale Centrului Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, pentru anul 2008, conform anexelor nr. 1 și 2.

 

Art.2. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

Contrasemnea

Secretar al județului

 

Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr. 15 din 30 ianuarie 2008