ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman pe principalele domenii de activitate

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință de constituire conform prevederilor art. 89¹ alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere:

- necesitatea constituirii comisiilor de specialitate ale consiliului județean, pe principalele  domenii de activitate;

- pregătirea profesională și domeniul în care își defășoară activitatea consilierii județeni aleși la 1 iunie 2008;

          - prevederile art. 54 alin. (1) și (2) coroborate cu ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Pe perioada prezentului mandat se organizează trei comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman, cu denumirea și în componența prevăzută în anexele nr. 1-3 .

          Art.2. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                               

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

                                                                                     

Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria

Nr. 75 din 24 iunie 2008

 

 


ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                    la hotărârea nr. 75 din 24 iunie 2008

 

 

 

COMPONENȚA

 

comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială

 

 

 

1. Petcu Florea                                                      PSD

2. Pălăduș Aurel                                                    PSD

3. Piper Savu Florin                                               PSD

4. Tîrnăcop Aurica                                                PSD

5. Zavera Niculae                                                   PSD

6. Augustin Ioan                                                    PSD

7. Iliescu Alexandru                                               PNL

8. Popescu Dumitru Dan                                        PNL

9. Dumitrică George Ionuț                                      PNL

10. Florescu Adrian                                               PDL

11. Răicescu Marian                                              PDL

                            

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

  

 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 3

                                                                                                                                                                      la hotărârea nr. 75 din 24 iunie 2008

 

 

 

COMPONENȚA

 

comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător

 

 

 

1. Iancovici Gheorghe Romeo                                PSD

2. Putineanu Ion                                                     PSD

3. Slăbescu Constantin                                           PSD

4. Bleajă Cornel                                                     PSD

5. Zavera Niculae                                                   PSD

6. Țigăneșteanu Nela                                              PSD

7. Savu Adrian                                                       PNL

8. Plopeanu Constantin Cristian                              PNL

9. Ion Petre                                                           PDL

10. Ogrăzeanu Teodor                                           PDL

11. Mocanu Virgil                                                  PDL

 

 

 

                            

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

  

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 2

                                                                                                                                                                      la hotărârea nr. 75 din 24 iunie 2008

 

 

 

COMPONENȚA

 

comisiei pentru administrația  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 

 

 

 

1. Gâdea Adrian Ionuț                                            PSD

2. Florea Dan                                                         PSD

3. Putineanu Ion                                                     PSD

4. Dăncilă Vasilica Viorica                                      PSD

5. Vlad Eugen Ovidiu                                             PSD

6. Piper Savu Florin                                               PSD

7. Vlad Elena                                                         PNL

8. Vrăjitoarea Emilian                                             PNL

9. Frăsineanu Fulvia Florentina                               PDL

10. Vătafu Teodor Cătălin                                      PDL

11. Drăcman Lucian Daniel                                     PDL

 

                            

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea