ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

  

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind : preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată

          Având în vedere:

          -  expunerea de motive nr.5610 din 20 mai 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul de specialitate nr.5611 din 20 mai 2008, al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională;

- hotărârile adoptate de autoritățile publice locale membre ale Asociației “EURO-TELEORMAN”, privind predarea amplasamentelor aferente vechilor depozite neecologice de deșeuri existente în județul Teleorman;

-  raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială;

- prevederile Memorandumului de finanțare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman" ;

-  prevederile art.91 alin. (1) litc” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1.- (1)  Se aprobă preluarea de către Consiliul Județean Teleorman – Beneficiar Final al măsurii ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Teleorman", a amplasamentelor  aferente depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în acest proiect.

(2) Amplasamentele aferente depozitelor de deșeuri neecologice invocate la alin.(1), vor fi reabilitate în vederea închiderii, în conformitate cu obiectivele măsurii  ISPA 2002 RO/16/P/PE/024.

 

Art.2.-   Predarea-preluarea bunurilor imobile transmise potrivit art.1 alin. (1), se va efectua pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate.

 

Art.3.- Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, să asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.-  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

                                                                                     

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 68 din 24 mai  2008

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

 

Unitatea de Implementare a Proiectului  ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman"

Nr. 5611 din 20 mai 2008

                                                                                                                                                          

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind : Proiect de hotărâre privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

În acord cu prevederile Memorandumului de Finanțare semnat pentru măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/024 – Sistem integrat de management  al deșeurilor în județul Teleorman”, Consiliul Județean Teleorman în calitate de Beneficial Final al acetui proiect trebuie să asigure și să susțină activitați care privesc:

Ø     Asocierea cu autoritățile publice locale din județul Teleorman în vederea cooperării, implementării si monitorizării acestui proiect;

Ø     Inființarea unei structuri care să gestioneze, coordoneze și monitorizeze contractele încheiate cu operatorii de salubritate ce vor fi desemnați prin licitație;

Ø     Aprobarea strategiei de colectare și transport a deșeurilor menajere în județului Teleorman;

Ø     Preluarea amplasamentelor aferente vechilor depozite de deșeuri neecologice existente pe teritoriul localităților, pentru ca acesta, în calitate de Beneficiar Final al proiectului, să poată efectua lucrările necesare inchiderii/desființării acestora;

Ø     Preluarea amplasamentelor aferente  punctelor de precolectare inființate pe teritoriul județului, pentru ca acestea să poată fi amenajate în conformitate cu Directivele Europene;

Ø     Obținerea autorizațiilor de construcție, a certificatelor de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism.

 

 

 

Cu sprijinul activ al autorităților publice locale din județul Teleorman, implicate atât pe plan local cât și la nivelul Asociației „EURO-TELEORMAN” în susținerea acestor activitați, Consiliul Județean Teleorman, a reușit să respecte programul de implementare asumat.

Pentru continuarea acestui program de implementare  și respectarea termenilor de referință impuși prin măsură, este necesar ca pentru a efectua lucrările de inchidere a vechilor depozite de deșeuri neecologice, Consiliul Județean Teleorman, în calitate de Beneficiar Final al proiectului, să preia amplasamentele acestor depozite.

 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.98 coroborate cu prevederile art.44 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, supunem spre aprobare  Consiliului Județean Teleorman, prezentul raport de specialitate privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Mugur Bațăuș

  

 

  

                                                              Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
VICEPREȘEDINTE
 
 

 

 

 

 

 

 

Nr.5610 din 20 mai 2008

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind : Proiect de hotărâre privind preluarea amplasamentelor depozitelor vechi de la municipii și orașe în vederea includerii acestora în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

Cu sprijinul activ al autorităților publice locale din județul Teleorman, implicate atât pe plan local cât și la nivelul Asociației „EURO-TELEORMAN” in susținerea activitaților impuse de proiectul “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”, Consiliul Județean Teleorman, și-a asumat obligațiile impuse prin Memorandumul de Finanțare, privind:

Ø     Asocierea cu autoritățile publice locale din județul Teleorman în vederea cooperării, implementării si monitorizării acestui proiect;

Ø     Fundamentarea și aprobarea strategiei de colectare și transport a deșeurilor menajere în județului Teleorman;

Ø     Preluarea amplasamentelor aferente vechilor depozite de deșeuri neecologice existente pe teritoriul localităților, pentru ca acesta, în calitate de Beneficiar Final al proiectului, să poată efectua lucrările necesare inchiderii/desființării acestora;

Ø     Preluarea amplasamentelor aferente  punctelor de precolectare inființate pe teritoriul județului, pentru ca acestea să poată fi amenajate în conformitate cu Directivele Europene;

Ø     Obținerea autorizațiilor de construcție, a certificatelor de urbanism, precum și a avizelor și acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism.

 

Pentru continuarea programului de implementare aprobat și respectarea termenilor de referință impuși prin măsură, este necesar ca pentru a efectua lucrările de inchidere a vechilor depozite de deșeuri neecologice, Consiliul Județean Teleorman, în calitate de Beneficiar Final al proiectului, să preia amplasamentele acestor depozite. 

Având în vedere considerentele expuse și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului județean.

 

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE

 

Bălan Ilie