ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind:  atribuirea unei suprafețe de teren proprietate publică a județului Teleorman, în folosință gratuită Parohiei Sfinții Chir și Ioan din 

   cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, pentru construirea unei capele, în curtea Spitalului Județean Alexandria

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 3500 din 28 martie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 3501 din 28 martie 2008 al  Direcției Dezvoltare Locală și Arhitect Șef;           

- acordul  Ministerului Sănătății Publice nr. 16.734 din 27 martie 2008;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective;

- prevederile art. 17  din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin (1) lit c), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 și art.124 din Legea nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. - Se atribuie suprafața de teren de 120 mp, situată în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr.1, proprietate publică a județului Teleorman, în folosință gratuită Parohiei Sfinții Chir și Ioan din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, pentru construirea unei capele, în curtea Spitalului Județean Alexandria, pe perioada existenței construcției.

 

Art.2. - Consiliul Județean Teleorman va încheia  contract de comodat cu Parohia Sfinții Chir și Ioan din cadrul Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Dezvoltare Locală și Secretarul județului, prin Serviciul Juridic și Contencios  vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Contrasemnează

Secretar al  județului,

 Jr.  Rodica Vrabie

                                                        

 

                                                                                         

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 48 din  31 martie 2008