ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: atribuirea în folosință gratuită a unor spații, proprietate publică a județului Teleorman, în vederea înființării centrelor de permanență

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr.7109 din 03 iulie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr. 7110 din 03 iulie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Educație, Sănătate, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.41, lit, b) din Normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență aprobate prin Ordinul nr. 1024/496 din 22.05.2008 al Ministrului Sănătății Publice;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit c), art.98 coroborat cu art. 45 alin (3) și art.124  din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.-(1) În vederea înființării Centrului de permanență Furculești, Consiliul Județean Teleorman pune la dispoziție pentru folosință gratuită pe toată perioada de funcționare a acestuia, spațiul în suprafață de 31,51m.p., proprietate  publică a județului Teleorman, situat în Pavilionul spital din cadrul Centrului de Sănătate Furculești,  conform anexelor nr.1 și 2.

     

          (2) În vederea înființării Centrului de permanență Deparați, Consiliul Județean Teleorman pune la dispoziție pentru folosință gratuită pe toată perioada de funcționare a acestuia, spațiul în suprafață de 65,30 m.p., proprietate  publică a județului Teleorman, situat în Pavilionul pediatrie din cadrul Centrului de Sănătate ,,Regele Carol I” Deparați,  conform anexelor nr.3 și 4.  

 

Art.2. - Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. -  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie prin Direcția Dezvoltare Locală, va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

                                                                                      Liviu Nicolae Dragnea                                                                                       

 

 

 

 

 Contrasemnează

     Secretar al  județului,

    Jr.  Rodica Vrabie

 

 

 

 

 Alexandria,

                           

Nr.80 din 9 iulie 2008

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                          Anexa nr.3 la Hotărârea

                                                                                            nr.80 din 9 iulie 2008

 

 

Spații atribuite în vederea înființării

Centrului de permanență Deparați

 

 

Nr.crt.

Adresa imobilului

Spațiul  atribuit

Suprafața utilă

mp

1.

Centrul de Sănătate “Regele Carol I” Deparați, județul Teleorman

Cabinet consultații

18

Sală tratament

16

Sală așteptare

31,3

Total

65,30

 

 

  

P R E Ș E D I N T E

 

     Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                           Anexa nr.1 la Hotărârea

                                                                                            nr. 80 din 9 iulie 2008

 

 

 

 

Spații atribuite în vederea înființării

Centrului de permanență Furculești

 

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Spațiul atribuit

Suprafața utilă

mp

1.

Centrul de Sănătate Furculești, județul Teleorman

Cabinet medici

14,49

Cabinet asistenți

17,02

Total

31,51

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

     Liviu Nicolae Dragnea