ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind : aprobarea Strategiei anuale de promovare a proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”, finanțat prin programul ISPA.

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.7030 din 2 iulie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul de specialitate nr.7015 din 1 iulie 2008, al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială;

- prevederile Memorandumului de finanțare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman" ;

- prevederile art.8 alin.(1) și alin.(2) lit.”a”, precum și ale art.9 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

- prevederile art.91 alin. (1), lit.„b” și alin (3) lit.”d”, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1.  Se aprobă Strategia anuală de promovare a proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Strategia anuală de promovare a măsurii menționate la art.1, va fi implementată prin Unitatea de Implementare a Proiectului, constituită de Beneficiarul Final al măsurii – Consiliul Județean Teleorman.

 

Art.3. Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, să asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                     

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al Județului,

 

 jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.83 din 9 iulie 2008