ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

 

                      

H O T Ă R Ā R E

 

 

 

privind:  aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a cofinanţării  proiectului  ,, Reabilitarea barajelor  aflate pe pārāul Vījiştea īn localităţile  Vităneşti, Mīrzăneşti, Răsmireşti din  judeţul Teleorman” īn fază studiu de fezabilitate

 

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit de īndată īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 94 alin. (2) şi alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

Avānd īn vedere:

- expunerea de motive nr. 1656 din  12 februarie 2008 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman,  Ilie Bălan şi raportul comun de specialitate nr. 1657 din 12 februarie 2008  al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională şi al Direcţiei economice buget-finanţe privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico – economici şi a cofinanţării proiectului  ,, Reabilitarea barajelor  aflate pe pārāul Vījiştea  īn localităţile Vităneşti, Mīrzăneşti, Răsmireşti din  judeţul Teleorman’’ īn fază  studiu de fezabilitate ;

-rapoartele de avizare ale Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi protecţia socială  şi  Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului īnconjurător;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” şi alin. (3) litera „f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată,

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1. - Se aprobă  proiectul ,, Reabilitarea barajelor  aflate pe pārāul Vījiştea īn localităţile Vităneşti, Mīrzăneşti, Răsmireşti din  judeţul Teleorman’’ īn fază studiu de fezabilitate. 

 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru proiectul  ,, Reabilitarea barajelor  aflate pe pārāul Vījiştea  īn localităţile Vităneşti, Mīrzăneşti, Răsmireşti din  judeţul Teleorman” īn fază  studiu de fezabilitate astfel:

·        Valoare totală ( inclusiv TVA)      1.451.204     (euro)

        din care C+M                                 1.307.405     (euro)                                

                                                                 

·     Valoare totală ( inclusiv TVA)      5.325.918,68    (lei)    

        din care C+M                                  4.798.176,35    (lei)         

 

 

Art. 3. –   Se aprobă cheltuielile necesare implementării proiectului după cum urmează:

-Valoarea totală: 5.698.546,70                  lei

  din care: C+M: 4.798.176,35                     lei

-cheltuieli eligibile:  4.411.661,20               lei

-cheltuieli neeligibile: 1.286.885,50            lei

 

Surse de finanţare:

- Grand Phare CBC: 83,19% - 3.670.000   lei

- contribuţia beneficiarului

- cheltuieli eligibile 16,81% - 741.661,20 lei

      - cheltuieli neeligibile:  1.286.885,5    lei

        Total buget local: 2.028.546,70 lei

-Valoarea totală: 1.552.737,52    euro

    din care: C+M: 1.307.405          euro

-cheltuieli eligibile: 1.202.087,52   euro

-cheltuieli neeligibile: 350.650        euro

 

Surse de finanţare:

- Grand Phare CBC: 83,19% 1.000.000  euro

- contribuţia beneficiarului

- cheltuieli eligibile 16,81% - 202.087,52           euro

      -    cheltuieli neeligibile:   350.650   euro

     Total buget local: 552.737,52   euro

 

Valoare euro: 1 euro =3,67 lei din data de 11.02.2008

         Valorile includ TVA.

          

         Art. 4. -  Se aproba cofinanţarea cheltuielilor eligibile īn procent de 16,81% ,  īn valoare de  202.087,52 euro şi a cheltuielilor neeligibile īn valoare totală de 350.650 euro din care TVA 228.396,62 euro.

         Sumele aferente cheltuielilor neeligibile şi cofinanţării cheltuielilor eligibile vor fi incluse īn bugetul Consiliului Judeţean Teleorman, după obţinerea finanţării proiectului. 

 

Art. 5. – (1) Se īmputerniceşte vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Bălan Ilie, să semneze toate documentele necesare implementării investiţiei prevăzută la art.1.

                             (2)  Direcţia Economică, Buget – Finanţe şi  Direcţia Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională, asigură punerea īn aplicare  a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Art. 6. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

  

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                      

 

 

Contrasemnează

 

Secretar al judeţului

 

Jr .Rodica Vrabie

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 26 din 13 februarie  2008