ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

pentru :  modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

  - expunerea de motive nr. 13887 din 09 decembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 13888 din 09 decembrie 2008 al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcției Economice Buget – Finanțe ;

          - raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și  libertăților cetățenilor;

          - prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2),  art.12 alin. (1) și art. 13 alin. (4) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE : 

Art. I  Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007 privind  necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 52 din 24 aprilie 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Teleormanul”  în vederea  gestionării în comun a serviciilor publice de apă și canalizarese modifică  după cum urmează :

Art. 2   va avea următorul cuprins:

„Art.2-.Anexa nr. 1 privind Statutul Asociației se înlocuiește cu Anexa nr. 1  la prezenta hotărâre. ” 

          Art. II  Vicepreședintele Consiliului Județen Teleorman Ilie Bălan, prin  Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcția Economică Buget – Finanțe,  va  asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

            Art. III  Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica  actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                  

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

    Secretar al județului,

 

      Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                  

                                                                       

 

 

 

Alexandria

Nr. 153   din .... decembrie 2008