ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea prețului minim de pornire al licitației publice pentru  vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9500 din 22 august 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 9501 din 22 august 2008 al Direcției dezvoltare locală și Direcției economice buget-finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 34 din 27 februarie 2008;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și art. 123, alin. (3), teza a II-a  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. – Se aprobă prețul minim de pornire al licitației publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman, prevăzute în anexa care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția dezvoltare locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                       

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al  județului,

 

jr.  Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 94 din 27 august 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-5.5-03,ed.1, rev.0

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                  

 

                                                                                                  Anexa

                                                     la Hotărârea  nr. 94 din 27 august 2008

 

 

LISTA

Cu prețul minim de pornire al licitației publice pentru  vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman, stabilit în urma evaluării

 

Nr. crt.

Denumirea bunului

Prețul minim de pornire al licitației

-LEI-

fără TVA

1

Atomizor Cifarelli

   200

2

Mașină de cusut saci

1.500

3

Mașină de ierbicidat Met

6.500

4

Selector cereale

14.000

5

Trior cereale

2.500

6

Mașină de tratat Gustaffson

6.500

7

Autoturism Dacia Break

2.533

8

Mașină de tratat cereale

1.000

9

Mașină de tratat cereale

1.000

10

Tractor U 650

4.265

11

Remorcă tractor

1.215

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-5.5-03,ed.1, rev.0