ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea activității, prin dizolvare, a Direcției Generale de Servicii – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

                Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.9468 din 21 august 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.9469 din 21 august 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea încetării activității, prin dizolvare, a Direcției Generale de Servicii – serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman;

-       raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art.40 și art.51 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice;

-       prevederile art. 1 din O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității procedurilor de insolvență;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Începând cu data de 01 septembrie 2008 Direcția Generală de Servicii, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman își încetează activitatea, prin dizolvare, intrând în lichidare voluntară.

Art.2. – (1) Procedurile de lichidare a Direcției Generale de Servicii pentru realizarea activului și a plății pasivului vor fi conduse de un practician în insolvență conform Ordonanței de Urgență nr.86/2006.

                    (2) Până la începerea activității practicianului în insolvență, domnul Ciocan Florea va lua măsuri de predare a bunurilor Consiliului Județean Teleorman aflate în folosința Direcției, precum și măsuri de conservare a activelor și a arhivei ce aparțin Direcției Generale de Servicii.

 

         Art.3. – (1) Răspunderea patrimonială a domnului Ciocan Florea rămâne până la stingerea obligațiilor Direcției Generale de Servicii față de terți.

                                    (2) Domnul Ciocan Florea va asigura îndeplinirea următoarelor măsuri:   

a)       efectuarea, împreună cu Comisia numită de Președintele Consiliului Județean Teleorman, a inventarierii bunurilor din patrimoniul Consiliului Județean Teleorman date în folosință Direcției Generale de Servicii și preluarea acestora de către Consiliul Județean Teleorman;

b)       pune la dispoziția lichidatorului documentele necesare și asigură condițiile materiale pentru desfășurarea procedurilor prevăzute de lege.

c)       întocmirea situațiilor financiare de închidere a exercițiului financiar la 31 august 2008.

d)       predarea arhivei Direcției Generale de Servicii la arhiva Consiliului Județean Teleorman.

      

Art.4. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. – Secretarul  judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 103 din 27 august 2008