ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea delegării gestiunii, a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a tarifelor utilizate de către unii operatori de transport

                                                                                                                                 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința ordinară conform  art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată și completată,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 7170 din 4 iulie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Simionescu Adrian și raportul de specialitate nr. 7171 din 4 iulie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 8, alin. (2), lit. d) și j) cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

-   prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată și completată

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată,

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier desemnați știgători, urmare rezultatelor licitațiilor electronice organizate la nivel național din datele de 30 aprilie 2008 și 30 mai 2008.

 

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform anexei nr. 1.

 

     Art. 3. - Se aprobă tarifele de călătorie practicate de către unii operatori de transport  rutier, conform anexei nr. 2.

 

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

     Art. 5. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Simionescu Adrian, prin Direcția Dezvoltare Locală, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 6. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

                  

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                            Contrasemnea

                                                                            Secretar al județului,

 

                                                                              jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr. 79 din 9 iulie 2008

 

 


                                                                                                                          Anexa 1

                                                                                                   la Hotărârea nr. 79 din 9 iulie 2008

 

            JUDEȚUL TELEORMAN                                                         OPERATORUL DE TRANSPORT

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                              ..............................................                                                 

      Nr. ......../...........2008                                                                               Nr. ............/...........2008

 

CONTRACT CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN

DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE


nr. ........ din .....................

 

În temeiul Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 și Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, modificată și completată prin O.U.G. nr. 13/2008, privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public județean, s-a încheiat prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

 

CAPITOLUL I

PĂRȚILE CONTRACTANTE

 

JUDEȚUL TELEORMAN, persoană juridică de drept public, identificată prin codul de înregistrare fiscală nr.4652686, cont Trezoreria Alexandria nr. RO50TREZ60624510220XXXXX, prin Consiliul Județean Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 178, jud. Teleorman, telefon 0247/311201, fax: 0247/314415, reprezentată de administrator public ……………………………….., în calitate de DELEGATAR, pe de o parte,

 

și

 

......................................................, CUI........................., număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului................................, cu sediul/domiciliul în ................................, jud. ...................., str. ........................, nr. ........, bloc .........., scara ....., apartament ......, telefon ......................, cont .............................................., deschis la ......................................................................., reprezentată de ........................................................................în calitate de DELEGAT, pe de altă parte,

 

au convenit să încheie prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, cu respectarea următoarelor clauze:

 

CAPITOLUL II

DEFINIȚII

 

2.1. - În prezentul contract termenii utilizați vor fi interpretați conform definițiilor prezentate în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59/24.04.2008, anexă a contractului.

Termenii nedefiniți în cadrul Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate vor fi interpretați astfel:

         a. contract - prezentul contract și toate anexele sale;

         b. delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate -

modalitatea prin care Consiliul Județean Telorman transferă unuia sau mai multor operatori de transport

rutier toate sarcinile și responsabilitățile privind furnizarea/prestarea serviciului de transport public

județean de persoane prin curse regulate, precum și utilizarea în mod gratuit pentru circulație a infrastructurii publice;

c. delegat - operatorul licențiat, care acționează pe riscul și răspunderea sa pentru furnizarea/prestarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate care face obiectul prezentului contract.

CAPITOLUL III

OBIECTUL CONTRACTULUI

 

3.1. Obiectul contractului îl reprezintă delegarea de către delegatar a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, efectuat cu autovehicule, pentru traseele atribuite prin licitație electronică, prezentate în anexa nr. 1.

3.2. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pe traseele menționate, se va efectua cu autobuz/microbuz cu capacitatea de minimum 23/10 de locuri pe vehicul, așa cum este prevăzut în Programul de transport public județean prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45/31.03.2008.

 

CAPITOLUL IV

DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate este egală cu durata de valabilitate a Programului de transport județean prin curse regulate valabil pentru perioada 2008-2011.

 

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 

5.1.  Drepturile și obligațiile delegatarului

        În aplicarea prezentului contract delegatarul are următoarele drepturi:

-         să convoace pentru audieri operatorul de transport rutier (delegatul), în vederea stabilirii

măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

-         să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de ajustare a tarifelor de

călătorie propuse de operator (delegat), în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabilității pentru utilizatori;

-         să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public

județean prin curse regulate, cu privire la:

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de delegat;

b) derularea ritmică a serviciului, respectarea traseului prevăzut și a orarelor zilnice și

săptămânale;

c) respectarea procedurilor de formare, stabilire și ajustare a tarifelor pentru serviciul de

transport public județean.

-         să sancționeze operatorul de transport rutier (delegatul) în cazul în care acesta nu prestează

serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-au obligat prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și prin Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, anexe la prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

-         să rezilieze Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de

persoane prin curse regulate și să solicite motivat emitentului retragerea licenței de transport sau a autorizației de transport, după caz, în cazul unor abateri grave ale operatorului de transport rutier (delegatului);

-         să solicite motivat emitentului licenței de traseu retragerea acesteia în cazurile prevăzute la

art. 28, alin. (1) din Legea 92/2007.

        În aplicarea prezentului contract delegatarul are următoarele obligații:

- să asigure un tratament egal și nediscriminatoriu pentru operatorul de transport rutier (delegatul), în raport cu ceilalți operatori de transport rutier implicați în derularea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

- să asigure un mediu concurențial pentru toți operatorii de transport rutier în derularea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

- să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare și funcționare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

- să păstreze confidențialitatea informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la derularea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

          - în cazul în care după încheierea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, traseul existent se prelungește, acesta se atribuie operatorului de transport rutier (delegatului) care deservește traseul inițial;

-         să asigure accesul operatorului de transport rutier (delegatului) la infrastructura tehnico-

edilitară a sistemului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

-         să informeze operatorul de transport rutier, cu 72 ore înainte, despre efectuarea unor lucrări

la infrastructura rutieră pe traseul cuprins în Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, deservit de acesta.

5.2. Drepturile și obligațiile delegatului

În aplicarea prezentului Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, delegatul are drepturile și obligațiile prevăzute prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și prin Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59/24.04.2008, anexe la prezentul contract.

5.3. Operatorul de transport rutier (delegatul) are obligația să accepte la transport beneficiarii tarifelor reduse de transport public județean de persoane: elevii, studenții, donatorii onorifici, pensionarii, persoanele cu handicap, veteranii de război și alte categorii.

 

CAPITOLUL VI

 

Indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de evaluare și cuantificare a acestora

 

6.1. Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public județean de persoane

prin curse regulate sunt prezentați în Regulamentul pentru efectuarea serviciului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59/24.04.2008, anexă la prezentul Contract de delegare a gestiunii  serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.

6.2. Evaluarea respectării de către operatorii de transport rutier a acestor indicatori se va face

periodic de către împuterniciții numiți prin Dispoziție de către Președintele Consiliul Județean Teleorman, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Legea  serviciilor de transport  public local numărul 92/2007, prin controale efectuate în trafic sau la sediul operatorului de transport.

6.3.Pentru realizarea evaluării și cuantificării indicatorilor de performanță, operatorul de

transport rutier va pune la dispoziția persoanelor împuternicite toate documentele și informațiile solicitate și va asigura accesul acestora la documentațiile și actele individuale pe baza cărora prestează serviciul.

6.4. Cuantificarea indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului se face prin

punctaj, pe baza criteriilor stabilite prin Anexa nr. 3 la prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.

 

CAPITOLUL VII

                                              Tarifele practicate

 

7.1. Tariful de călătorie practicat de către operatorul de transport rutier este de ... lei/călător x km.

7.2. Stabilirea și aprobarea tarifului se face de către delegatar, prin hotărâre, pe baza fundamentării acestuia de către operatorul de transport rutier. Pentru stabilirea, actualizarea, ajustarea sau modificarea tarifului de călătorie, operatorul de transport rutier va depune la sediul delegatarului documentele prevăzute la art. 20, alin. (1) din Ordinul numărul 272/2007 al ANRSC, pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

7.3. Pentru fundamentarea tarifului, operatorii de transport vor urmări asigurarea unui nivel suportabil pentru beneficiarii direcți ai transportului, prin stabilirea unui profit rezonabil și pe baza structurii elementelor de cheltuieli stabilite prin Ordinul numărul 272/2007. În cazul în care delegatarul nu este de acord cu tariful propus de către delegat, din motive întemeiate, delegatul are obligația de a fundamenta o altă propunere.

7.4. Tarifele de călătorie pot fi actualizate periodic prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum prin hotărâre a Consiliului Județean Teleorman. Modificarea/actualizarea tarifului pe baza indicelui de creștere a prețurilor se poate face semestrial. 

            7.5. Beneficiarii tarifelor reduse de transport public județean de persoane sunt: elevii, studenții, donatorii onorifici, pensionarii, persoanele cu handicap, veteranii de război și alte categorii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

            7.5.1. Elevii și studenții vor achita integral costul călătoriei pentru transportul județean de persoane prin curse regulate și se vor prezenta la unitățile de învățământ pentru decontare.

            7.5.2. Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii și asigurări sociale pentru agricultori, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de 6 călătorii simple cu reducere de 50% la transportul auto între localitățile județului Teleorman.

            7.5.3. a) Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului cu autobuzele pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

            Beneficiază de această prevedere și următoarele persoane:

   a) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;

   b) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.

7.5.3. b) Persoanele cu handicap accentuat beneficiază de gratuitatea transportului cu autobuzele, pentru 6 călătorii dus-întors pe an calendaristic.

 Beneficiază de această prevedere și însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora.

            7.5.3. c) Persoanele cu afecțiuni renale care necesită hemodializă în alte localități decât cele de domiciliu beneficiază de gratuitatea transportului cu autobuzele și peste numărul de călătorii prevăzut, în funcție de recomandarea centrului de dializă.

Beneficiază de această prevedere și asistenții personali sau însoțitorii persoanelor cu handicap care necesită hemodializă.

            7.5.4. Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto.

 

CAPITOLUL VIII

Modul de încasare a contravalorii serviciilor furnizate

 

8.1. Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate se execută pe bază de legitimații de călătorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv: bilete, abonamente și legitimații speciale, tipărite și vândute de către delegat (operator de transport rutier), în condițiile legii.

8.2. Pentru categoriile de utilizatori ai serviciului de transport județean de persoane prin curse regulate, care beneficiază de facilități/gratuități la transport, încasarea contravalorii serviciilor furnizate se face în baza documentelor stabilite prin reglementările legale în vigoare.

8.3. Prin prezentul contract nu se prevăd subvenții acordate de către delegatar.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

9.1. Operatorul de transport rutier are dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către delegatar, cu obligația de a notifica acestuia întreruperea prestării serviciului cu 60 de zile înainte de aceasta.

9.2. Același termen trebuie respectat de către operatorul de transport rutier și în cazul în care acesta dorește să renunțe la licența de traseu; în acest caz, cererea de renunțare la licența de traseu va fi depusă la Agenția A.R.R. emitentă, precum și la Consiliul Județean Teleorman, cu 60 de zile înainte de data încetării efectuării traseului.

9.3. Se interzice delegatului să încheie cu terții contracte de subdelegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

9.4. Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii de către delegat unui alt operator de transport rutier este admisă numai în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății titularului, cu aprobarea delegatarului, cu respectarea condițiilor inițiale de delegare a gestiunii.

 

CAPITOLUL X

Forța majoră

 

10.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

10.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de delegare a gestiunii, pe toată perioada în care aceasta acționează.

10.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

10.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

10.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

 

CAPITOLUL XI

Redefinirea clauzelor contractuale

 

11.1. Delegatarul și delegatul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de delegare a gestiunii.

11.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, delegatarul și delegatul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele de judecată competente.

 

CAPITOLUL XII

Menținerea echilibrului contractual

 

12.1 Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract de delagare a gestiunii, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

12.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

 

CAPITOLUL XIII

Condiții de reziliere a contractului

 

13.1. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate va deveni nul de drept în situația prevăzută de art. 30, alin. (7) din Legea 92/2007 și anume la pierderea valabilității licenței de transport de către operatorul de transport rutier.

13.2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate se va rezilia în cazul pierderii valabilității licenței de traseu de către operatorul de transport, în cazul renunțării la aceasta sau în cazul retragerii acesteia.

13.3. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate se va rezilia în cazul unor abateri grave ale operatorului de transport rutier (delegatului) de la prevederile Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate ale Caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate sau ale siguranței rutiere.

 

CAPITOLUL XIV

Alte clauze convenite de părți

 

14.1. Înlocuirea unui autovehicul cu care delegatul a obținut licența de traseu este permisă numai cu un autovehicul de aceeași capacitate, care întrunește cel puțin același punctaj cu cel înlocuit, după notificarea Consiliului Județean Teleorman.

 

CAPITOLUL XV

DISPOZIȚII FINALE

 

            15.1. Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate poate fi modificat și completat la solicitarea oricărei părți semnatare, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean Teleorman.

            15.2. Fac parte integrantă din prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate următoarele documente:

a)      Anexa nr. 1: Lista traseelor atribuite prin licitație electronică operatorului de transport rutier.....................................

b)      Anexa nr. 2: Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59/24.04.2008.

c)      Anexa nr. 3: Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 59/24.04.2008.

d)      Anexa nr. 4: Criterii de evaluare a indicatorilor de performanță privind efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate.

 

Părțile au înțeles să încheie astăzi, ............................., prezentul contract de delegare a gestiunii în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

 

                                Delegatar,                                                                                      Delegat,


 
           JUDEȚUL TELEORMAN                                                         Operator de transport rutier

   CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

  .............................................................................                 .................................................    


Anexa nr. 1

la Contractul de delegare a gestiunii         serviciului de transport județean de      persoane prin curse regulate

                                                                     

 

 

 

LISTA

traseelor atribuite prin licitație electronică

operatorului de transport rutier

..........................................................

 

 

 

 

Nr. crt.

Nr. traseu

Localități

Distanța (km)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 


      Anexa nr. 2

la Contractul de delegare a gestiunii         serviciului de transport județean de      persoane prin curse regulate

                                                                     

R E G U L A M E N T

pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane

 prin curse regulate

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

            Art. 1 – (1) Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, este elaborat în conformitate cu prevederile  art. 20 alin. (7) din  Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007; ale Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;  ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, precum și cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2205 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

            (2) Serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul județului, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorității publice județene, în scopul asigurării transportului public județean de persoane.

(3) Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea regulilor de organizare și funcționare a serviciului de transport județean de persoane prin curse regulate.

Art. 2 - Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor de transport public județean trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunității locale, și anume:

a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populației și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrative-teritoriale;

b) îmbunătățirtea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public județean;

c) deplasarea în condiții de siguranță și de confort, a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

d) accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor de transport, la piața transportului public județean;

e) optimizarea funcționării pieței transportului public județean prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial.

            Art. 3. - În sensul prezentului regulament-cadru, termenii și noțiunile utilizate se definesc după cum urmează:

   1. activitate de transport public județean - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau al combinației de vehicule, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuate în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2);

   2. autoritate de autorizare - compartimentul autorizare transport public local din subordinea consiliului județean;

   3. autorizație de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile pentru accesul la efectuarea transportului public județean;

   4. caiet de sarcini al licenței de traseu - documentul care însoțește licența de traseu, care cuprinde în principal cerințele pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și confort;

   5. copie conformă a autorizației de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, în baza autorizației de transport sau, după caz, a licenței de transport, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deținute conform legii;

   6. copie conformă a licenței de transport - documentul eliberat în baza licenței de transport de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operațiuni de transport rutier;

   7. licență de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condițiile legii, care atestă ca deținătorul îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;

   8. licență de traseu - documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport public județean de persoane prin curse regulate sau curse regulate speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;

   9. persoană desemnată - persoana fizică care are calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competență profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă permanent și efectiv activitatea de transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; în cazul persoanelor fizice/asociațiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociației familiale;

   10. program de circulație - documentul utilizat în transportul public local de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații și intervalele de succedare a curselor;

   11. program de transport public județean - programul propus și aprobat de consiliile județene, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public județean de persoane prin curse regulate între localitățile județului, programele de circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea autobuzelor necesare;

   12. stație publică - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public județean de persoane prin curse regulate, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier și care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este atașat orarul conform căruia opresc autobuzele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

   13. traseu - parcursul care asigură legătura între mai multe localități și/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport public județean de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi județene sau locale;

   14. utilizator al serviciului de transport public județean - persoana fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu de transport public județean.

            Art. 4. - Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public județean, consiliul județean va urmări prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce le revin conform legii ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort și în concordanță cu interesul general al comunităților pe care le reprezintă, în conformitate cu legislația în vigoare.

 

CAPITOLUL II
  Efectuarea transportului public județean

 

SECȚIUNEA 1
  Principiile și obiectivele efectuării transportului public județean

 

Art. 5. - Transportul public județean se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

            Art. 6. - (1) Transportul public județean se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

   (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   (3) Transportul public județean de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și, după caz, dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

            Art. 7. - Transportul public județean se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

            Art. 8. - Efectuarea serviciului de transport public județean trebuie să asigure:

   a) creșterea nivelului de calitate al serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport public județean de persoane prin curse regulate;

   b) accesul la serviciile de transport public județean și protecția categoriilor sociale defavorizate;

   c) informarea publicului călător;

   d) executarea transportului public județean de persoane prin curse regulate în condiții de regularitate, siguranță și confort;

   e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

   f) continuitatea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate.

 

SECȚIUNEA a 2-a
  Licențe, autorizații și alte documente
necesare pentru efectuarea transportului public județean

   

            Art. 9. - Serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate se efectuează numai de către operatorii de transport rutier care dețin licență de traseu valabilă.

            Art. 10. - Serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate se efectuează numai între localitățile județului Teleorman.

            Art. 11. - Operatorii de transport au obligația de a deține la bordul mijlocului de transport în comun, pe toată durata transportului public de persoane prin curse regulate, următoarele documente:

   a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenței;

   b) programul de circulație;

   c) copia conformă a licenței de transport, în cazul autobuzelor;

   d) legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;

   e) contractul de leasing în original ori o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;

   f) actul prin care se dovedește dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;

   g) asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;

   h) certificatul de competență profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz.

            Art. 12. - Licența de traseu se eliberează pentru traseele cuprinse în programele de transport rutier de persoane prin curse regulate, însoțită de caietul de sarcini al acesteia și de programul de circulație.

            Art. 13. - Licența de traseu se eliberează în numărul de exemplare corespunzător numărului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor prevăzute în programul de circulație.

 

SECȚIUNEA a 3-a
Siguranța rutieră

 

            Art. 14. - În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, operatorii de transport care efectuează servicii de transport public județean au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

            Art. 15. - Operatorii de transport care efectuează servicii publice de transport județean au următoarele îndatoriri:

   1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea, întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

   2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecție a mediului înconjurător, cu inspecția tehnică periodică/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

   3. în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislației în vigoare;

   4. să monteze, prin operatori economici autorizați, tahografe și limitatoare de viteză cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

   5. să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat ori fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului;

   6. să informeze conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

   7. să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

   8. să verifice funcționarea tahografului și a limitatorului de viteză, inclusiv cu ocazia analizării diagramelor-tahograf sau a înregistrărilor stocate în memoria cardului conducătorului auto/tahografului digital, după caz;

   9. să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra tahografelor și a limitatoarelor de viteză;

   10. să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

   11. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecție a muncii, protecție a mediului, prevenire și combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

   12. să permită efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă și/sau în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile;

   13. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

   14. să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

   15. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

            Art. 16. - Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

            Art. 17. - Sarcinile consilierului de siguranță sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.044/2003, cu modificările și completările ulterioare.

            Art. 18. - Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

   1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică, și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

   2. să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;

   3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

   4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

   5. să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, protecția bunurilor;

   6. să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă, conform reglementărilor legale în vigoare, și să utilizeze corect tahograful;

   7. să nu intervină asupra tahografului sau a limitatorului de viteză pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare;

   8. să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

            Art. 19. - Operatorii de transport care efectuează servicii de transport public județean vor întreprinde o investigație pe linie administrativă în toate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

            Art. 20. - Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

 

SECȚIUNEA a 4-a
  Condiții privind efectuarea transportului public județean de persoane

 

            Art. 21. - Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public județean de persoane în trafic județean cu respectarea următoarelor obligații:

   1. să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea executantului și a caracterului cursei;

   2. să supravegheze urcarea și coborârea pasagerilor;

   3. mijlocul de transport nu trebuie să circule cu ușile deschise sau cu pasageri pe scara autovehiculului;

   4. să asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimații de călătorie cu loc;

   5. să asigure urcarea și coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;

   6. să nu admită la transport în salonul autovehiculului:

   - materii greu mirositoare;

   - materii inflamabile;

   - butelii de aragaz;

   - butoaie cu carbid;

   - tuburi de oxigen;

   - materiale explozibile;

   - filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

   - produse caustice;

   - materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce daune sau pot murdări autovehiculul, bagajele sau îmbrăcămintea călătorilor;

   - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispozițiile legale;

   7. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare și în certificatul de clasificare pe stele/categorii; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să permită transportul mărfurilor/coletelor doar în limita spațiilor disponibile;

   8. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele prevăzute în graficul de circulație;

   9. să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza până la destinație din cauză de forță majoră sau din vina transportatorului;

   10. să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în termen maxim de 3 ore;

   11. să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

   12. să emită legitimații de călătorie corespunzătoare sumelor încasate pentru călători și bagaje;

   13. să utilizeze numai legitimații de călătorie înseriate pentru pasageri și bagaje, înregistrate ca documente cu regim special;

   14. să nu permită călătoria decât în baza legitimațiilor de călătorie/abonamentelor valabile, precum și a legitimațiilor speciale;

   15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mână care pot fi ținute în mână sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi transportate bagajele care:

   - nu se încadrează în categoria bagajelor de mână;

   - conțin produse neadmise la transport;

   - sunt așezate pe culoarul de acces sau pe platforma din față ori din spate a autovehiculului;

   16. să nu admită la transport bagajele așezate pe scaunele libere din salonul autovehiculului, chiar dacă spațiul rămas neutilizat de către pasageri ar permite acest lucru;

   17. bagajele depuse în spațiul destinat bagajelor se manipulează numai de către conducătorul auto;

   18. la cel puțin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mișcare, să se evidențieze cursele proprii plecate și sosite;

   19. să execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulație;

   20. să asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a autovehiculelor, să ia măsuri de înlocuire a acestora;

   21. să anunțe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forță majoră sau alte cauze, la capetele de linie și, în limita posibilităților, și pe traseu;

   22. să asigure oprirea în toate stațiile prevăzute în programul de circulație pentru urcarea și coborârea călătorilor și bagajelor;

   23. să nu blocheze stațiile publice prin parcarea autovehiculelor deținute sau prin efectuarea unor lucrări de întreținere/reparații la acestea;

   24. să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de călători de pe traseele deservite în exclusivitate;

   25. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie și în autovehicul, inclusiv cu anticipație;

   26. la emiterea abonamentelor, să respecte reglementările în vigoare;

   27. să nu emită legitimații de călătorie peste capacitatea autovehiculului exprimată prin numărul de locuri pe scaune;

   28. să accepte la transport toți călătorii care au legitimații de călătorie valabile pentru cursa respectivă, în limita capacității vehiculului;

   29. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

   30. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de călători existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi; acestea se efectuează după același program de circulație ca al cursei dublate, în următoarele condiții:

   - depășirea capacității de preluare a autovehiculului inițial;

   - menționarea în foaia de parcurs a caracterului cursei;

   31. autovehiculele trebuie sa aibă inspecția tehnică periodică efectuată la termen;

   32. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate și dezinfectate zilnic sau ori de câte ori este nevoie;

   33. în interiorul autovehiculului trebuie să existe afișat numele conducătorului auto;

   34. autovehiculele trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

   35. la bordul autovehiculului trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;

   36. în perioada de iarnă autovehiculul trebuie să fie echipat corespunzător circulației pe drumuri cu aderență scăzută;

   37. autovehiculul trebuie să fie dotat cu spații de depozitare special amenajate pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depășesc capacitatea spațiilor de depozitare pot fi transportate în remorci închise, atașate vehiculului;

   38. autovehiculele trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;

   39. autovehiculele trebuie sa fie inscripționate cu însemnele operatorului de transport rutier;

   40. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf care va fi în funcțiune pe toată durata desfășurării transportului, conform reglementărilor în vigoare;

   41. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afișat tariful de transport pe bază de bilet, pe zone kilometrice;

   42. locurile din salonul autovehiculului trebuie să fie numerotate;

   43. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe.

 

CAPITOLUL III
  Drepturi și obligații

 

            Art. 22. - Operatorii de transport care desfășoară activități de transport public județean au următoarele drepturi:

   a) cei care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă prestarea serviciului de transport public județean în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea publică județeană, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

   b) să încaseze tarifele aferente transportului public județean de persoane prin curse regulate;

   c) să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public județean de persoane prin curse regulate cu rata inflației;

   d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public județean de persoane prin curse regulate;

   e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public județean de călători prin curse regulate;

   f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public județean de persoane, în condițiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare sau contractului de delegare a gestiunii, după caz;

   g) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în acesta;

   h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredințat spre administrare;

   i) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se pot adresa instanței competente.

            Art. 23. - Suplimentar față de obligațiile ce decurg din prevederile secțiunilor a 3-a și a 4-a ale cap. II, operatorii de transport au următoarele obligații:

   a) să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

   b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale hotărârii de dare în administrare, după caz;

   c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare, contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul, după caz;

   d) să respecte indicatorii de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de transport încheiat cu beneficiarul;

   e) să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport public județean;

   f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport public județean;

   g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor programului de circulație, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

   h) să asigure continuitatea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate;

   i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

   j) să fundamenteze și să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public județean de persoane prin curse regulate;

   k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

   l) să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

   m) să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

   n) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

   o) să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

   p) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

   q) să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

   r) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate/închiriate, după caz;

  s) să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

   ș) să dețină la sediul social următoarele documente, în funcție de tipul de transport public local efectuat:

   - asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

   - cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

   - contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

   - avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

   - toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării licenței de transport/autorizației de transport și a delegării gestiunii, după caz; 

   - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

   - evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

   - evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise consiliului județean  în cazul accidentelor grave de circulație;

   - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

    t) să furnizeze autorității publice județene, respectiv autorităților de reglementare competente conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

   ț) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

   u) să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;

   v) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri;

   w) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

    x) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

            Art. 24. - Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public județean, persoane fizice sau juridice.

            Art. 25. - (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

   a) să beneficieze, liber și nediscriminatoriu, de serviciul de transport public județean;

   b) să aibă acces la informațiile publice cu privire la serviciul de transport public județean. Autoritatea publică județeană are obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;

   c) să le fie aduse la cunoștință hotărârile Consiliului Județean Teleorman cu privire la transportul public județean;

   d) să conteste hotărârile Consiliului Județean Teleorman, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condițiile legii;

   e) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier, prin nerespectarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

   f) să sesizeze Consiliului Județean Teleorman orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor de transport public județean și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;

   g) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate;

   h) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public județean;

   (2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condițiile legii, de facilități pentru plata serviciului de transport public județean.

            Art. 26. - Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

   a) să dețină legitimații de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;

   b) să achite costul legitimațiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea;

   c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;

   d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

   e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori.

 

CAPITOLUL IV
  Indicatori de performanță

 

            Art. 27. - (1) Indicatorii de performanță privind efectuarea transportului public județean  de persoane prin curse regulate sunt următorii:

   1. numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație;

   2. numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public județean de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore;

   3. numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2;

   4. numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație;

   5. numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

   a) numărul de reclamații justificate;

   b) numărul de reclamații rezolvate;

   c) numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspuns în termenele legale;

   6. numărul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație;

   7. vechimea mijloacelor de transport și dotările de confort pentru călători;

   8. despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului;

   9. numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale;

   10. numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propriu sau a operatorului de transport.

   (2) În efectuarea serviciului de transport public județean se vor respecta indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament.

   

CAPITOLUL V
  Răspunderi și sancțiuni

 

            Art. 28. - Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

 

CAPITOLUL VI
  Dispoziții finale

 

            Art. 29. – Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean s-a elaborat în conformitate cu Regulament-cadru pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007.

            Art. 30. – Prezentul Regulament poate fi modificat și completat prin hotărâre a Consiliului Județean Teleorman.

 

 

 


 

  Anexa nr. 3

la Contractul de delegare a gestiunii         serviciului de transport județean de      persoane prin curse regulate

                                                                  

 

CAIET DE SARCINI

al serviciului de transport public județean de persoane

prin curse regulate

 

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

 

Art. 1 -  Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

           Art. 2 -  Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman, indiferent de tipul de gestiune.

           Art.  3 - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară  efectuării activităților de realizare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

            Art. 4 -  (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.
           (2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman.

            Art. 5 - Terminologia utilizată este cea prevazută în regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman.

 

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

 

Art. 6 - Operatorii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman vor asigura:

a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesare realizării programului de circulație și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

b) numărul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectuează cursele cuprinse în programul de circulație, în cazul apariției unor defecțiuni ale acestora;
c) respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

d) operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea operatorului economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat, etc.);

e) menținerea stării tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

f) condiții pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;
g) spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;

h) dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare. Toate aspectele vor fi evidențiate în  registrul de evidență a curselor;

i) personal calificat și vehicule de intervenție operativă;

j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației ;

k) asigurarea  pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de transport;

l) respectarea capacităților de transport și a programelor de circulație impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;

m) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

n) respectarea indicatorilor de performanță și de calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului;

o) furnizarea către Consiliul Județean Teleorman a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului;
p) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

q) statistica accidentelor și analiza acestora;

r) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

s) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

t) respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

u) planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație;
         Art. 7 - Obligațiile și răspunderile personalului cu funcții care concură la siguranța circulației sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman.

 

     CAPITOLUL III

Sistemul de transport public județean de persoane

                                                         prin curse regulate

 

          Art. 8 - Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, în condițiile legislației în vigoare, transport rutier public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman, cu delimitările: județul Argeș și Dîmbovița la Nord; județul Giurgiu la Est; județul Olt la Vest.

          Art. 9 - Operatorul de transport are obligația să efectueze serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman, cu respectarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008, care conține condițiile specifice privind traseele, perioadele și programul de circulație, capacitatea mijloacelor de transport, numărul mijloacelor de transport necesare.

Art. 10 -  Denumirea stațiilor și amplasarea lor pe raza administrativ-teritorială a localităților din județ, sunt prezentate în Anexa a) la Caietul de sarcini.

          Art. 11 - În vederea realizării unui sistem de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Teleorman, care să asigure deplasarea călătorilor în condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale, confort, regularitate și continuitate, operatorul de transport trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. să asigure afișarea la părțile din față și laterală dreapta ale mijlocului de transport a indicativului și capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afișa cel puțin indicativul traseului. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate scăzută;
2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale și sonore cu privire la denumirea stației care urmează și la legăturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;

3. să asigure afișarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a hărții schematice care să permită vizualizarea traseului și a rețelei de trasee, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare;
4. să asigure vânzarea legitimațiilor/abonamentelor de călătorie în toate stațiile de pe traseu;

5. în stațiile din programul de circulație, să asigure afișarea codului traseului, a intervalelor de succedare a curselor, precum și a hărților simplificate cu indicarea traseelor și stațiilor pentru informarea publicului călător;

6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului;
7. să asigure accesul liber și nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilități/gratuități la transport;
8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;

9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în brațe;

10. să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, mijlocul de transport să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările acestuia, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

 11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public;

12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport, exprimată prin număr de locuri pe scaune;

13. să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;
14. să îmbarce/debarce călători numai în stațiile special amenajate, prevăzute în programul de circulație;

15. să utilizeze numai legitimații/abonamente de călătorie cu regim special agreate de Consiliul Județean Teleorman;

16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații/abonamente de călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;
17.  să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina operatorului de transport ;

18. să țină evidența curselor sosite și plecate, la fiecare capăt de linie;
19. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu modificarea / suspendarea programului de circulație sau a unui traseu, în caz de forță majoră;
20. să asigure zilnic sau ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

 21. să asigure condițiile de execuție a transportului în condiții de regularitate, siguranță și confort;
22. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalație de încălzire/condiționare a aerului în stare de funcționare;

23. mijloacele de transport trebuie să aibă un aspect estetic corespunzător;
24. pe părțile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripționată denumirea executantului transportului;
25. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace pentru prevenirea și combaterea incendiilor, precum și ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
26. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecția tehnică periodică;

27. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

28. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

29. să elaboreze bugetul privind întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;
30. să asigure informarea permanentă a călătorilor cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;
31. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;
32. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și psihologice ale propriilor angajați;
33. să elaboreze strategii de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri, și la gestionarea serviciului public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;
34. să prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

 


                                                                                                                                Anexa nr. 4

la Contractul de delegare a gestiunii         serviciului de transport județean de      persoane prin curse regulate

                                                                  

Evaluarea și cuantificarea indicatorilor de performanță

 

            Criterii de evaluare prin puncte de penalizare

 

1) Numărul de curse, trasee pe care operatorul asuspendat sau a întârziat executarea transportului față de programul de circulație:

        - pentru 3 curse -1 pct;

         -pentru 6 curse-2 pct;

        - pentru 10 curse -3 pct;

        -1 traseu sau o cursă suspendate - 3 pct 

2)  Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transport public județean de călători pe o perioada mai mare de 24 ore:

         - pentru 1 traseu - 1 pct ;

3) Numărul de călători afectați de situațiile prevăzute la pct. 1 și 2:

        - pentru 10 călători   - 1 pct.

4) Numărul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numărul necesar pentru realizarea programului de circulație:

     - pentru fiecare mijloc de transport mai puțin în raport cu programul de circulație – 1 pct penalizare;

     - pentru fiecare mijloc de transport mai mult în raport cu programul de circulație – 1 pct bonus

 5) Numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului:

         - pentru 10 reclamații justificate - 2 pct

         - pentru 10 reclamații rezolvate - 1 pct

         - pentru 10 reclamații la care calătorii nu au primit răspuns in termenele legale - 2 pct.

6) Numărul de autovehicule atestate Euro 3 sau  Euro 4 raportate la numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulație.

          - daca nu deține nici un autovehicul atestat Euro 3 sau Euro 4 - 1 pct 

7) Vechimea mijloacelor de transport si dotarile de confort pentru calători

         - daca vechimea mijloacelor de transport este mai mare de 5 ani - 1 pct

         - daca nici unul din mijloacele de tranport nu este dotat cu instalatii de conditionare a aerului - 1 pct.

8) Despăgubirile plătite de către operatorii de transport pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului:

         - pentru fiecare 500 lei despăgubire – 1 pct

9) Numărul abaterilor constatate și sancționate de personalul împuternicit privind nerespectarea prevederilor legale:

         - pentru 5 abateri constatate și sancționate – 1 pct

10) Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului propiu sau a operatorului de transport.

   - la  5 accidente produse fără persoane vătămate – 1 pct;

   - la fiecare accident produs cu vătămări sau decese de persoane – 1 pct

   

Punctajul final se stabilește astfel:

-         toate punctele penalizare se adună;

-         din suma astfel obținută se scad punctele bonus, obținându-se astfel punctajul final.

În situația cumulării unui număr de 30 de puncte penalizare, pe durata unui an calendaristic, autoritatea de autorizare poate propune retragerea licenței de traseu, cu respectare prevederilor legale aplicabile în acest caz.

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea


 

                                               

                                                                                                                                                                                                                Anexa 2

                                                                                                                                                                                         la Hotărârea nr. 79 din 9 iulie 2008

          

TARIFELE

utilizate de unii operatori de transport rutier la efectuarea

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

 

Nr. crt.

Operatorul de transport rutier

Traseu

Nr. traseu

Lungime traseu (km)

Tarif cu T.V.A. (lei/călător x km)

1.

R.A. SAGO Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Poiana

52

9

0,30

2.

A.F. CIUGULEA VIOREL Lunca

Turnu Măgurele-Lunca-Prundu

103

22

0,25

3.

S.C. VYO TRANS Segarcea Vale

Turnu Măgurele-Lița-Segarcea Deal

39

17

0,17

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

S.C. TRANSURBANA S.A. Roșiorii de Vede

 

Siliștea-Balaci

Roșiorii de Vede-Troianul

Roșiorii de Vede-Troianul-Urluiu

Roșiorii de Vede-Scrioaștea-Cucueți

Roșiorii de Vede-Didești-Merișani

Roșiorii de Vede-Scrioaștea-Tecuci

Roșiorii de Vede-Scrioaștea-Dobrotești

Roșiorii de Vede-Scrioaștea-Balaci

Roșiorii de Vede-Măldăieni

Roșiorii de Vede-Măldăieni-Dorobanțu

Alexandria-Crîngu-Crângeni

77

61

60

58

43

56

57

88

55

54

5

11

17

24

15

28

45

31

38

9

37

71

 

 

 

 

 

0,26

 

 

5.

 

 

S.C. LIL TRANS S.R.L. Roșiorii de Vede

Roșiorii de Vede-Măldăieni-Călmățuiu

Roșiorii de Vede-Scrioaștea-Socetu

Roșiorii de Vede-Sat Vechi-Ciolăneștii din Deal

Roșiorii de Vede-Sfințești-Butculești

Roșiorii de Vede-Coșoteni-Albești

Roșiorii de Vede-Văcărești-Beuca

53

59

102

104

63

64

46

18

32

22

18

24

 

 

0,26

 

 

 

6.

 

 

 

S.C. CHIRIȚĂ  TRANS S.R.L. Siliștea

Alexandria-Drăgănești Vlașca-Videle

Alexandria-Videle-Sârbeni

Videle-Cosmești-Siliștea

Videle-Puranii de Sus-Siliștea

Videle-Moșteni-Drăgănești Vlașca

Videle-Puranii de Sus-Văcești

Videle-Poeni-Scurtu Mare

22

84

69

66

62

106

94

50

86

21

25

27

36

34

 

 

 

0,14

7.

S.C. ELEGANT NIK COM S.R.L. Zimnicea

Alexandria-Piatra-Zimnicea

Zimnicea-Zimnicele-Năsturelu

7

96

57

10

0,12

8.

S.C. NICULA TRANSCOM S.R.L. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Năvodari

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Viișoara

49

47

20

38

 

0,22

9.

S.C. ROM BAU S.R.L. Sibiu

Roșiorii de Vede-Rădoiești-Cetatea

113

20

0,27

 

 

 

10.

 

 

 

S.C. TRANSALUTUS S.A. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Năvodari

Turnu Măgurele-Băduleasa (Putineiu)-Roșiorii de Vede

Turnu Măgurele-Lița-Olteanca

Turnu Măgurele-Lița-Plopii Slăvitești

Turnu Măgurele-Lița-Beciu

Alexandria-Piatra-Turnu Măgurele

Alexandria-Crângu-Turnu Măgurele

49

42

 

41

37

36

4

3

20

52

 

12

32

38

63

48

 

 

 

0,33

11.

S.C. SIGMAN IMPEX  S.R.L. Piatra

Piatra-Fîntînele-Zimnicea

Suhaia-Fîntînele-Zimnicea

Zimnicea-Piatra-Lisa

75

76

97

27

14

31

0,18

 

12.

 

S.C. TRANSLOC PREST S.A. Alexandria

Alexandria-Măgura-Merișani

Alexandria-Poroschia-Țigănești

Alexandria-Poroschia-Brânceni

Alexandria-Lăceni-Olteni

23

14

13

27

25

8

13

29

 

0,25

 

13.

 

S.C. TRANSVALADY S.R.L. Alexandria

Alexandria-Piatra-Lisa

Alexandria-Smîrdioasa-Bujoru

Alexandria-Smîrdioasa-Cervenia

Alexandria-Bragadiru-Năsturelu

8

17

21

85

34

35

20

48

 

0,17

14.

S.C. TRANS ALIN 92 S.R.L. Alexandria

Alexandria-Smîrdioasa-Izvoarele

18

26

0,18

15.

S.C. MARID 99 S.R.L. Alexandria

Alexandria-Piatra-Zimnicea

7

57

0,14

16.

S.C. LAURENȚIU TRANS S.R.L. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Lița-Segarcea

39

17

0,21

 

 

 

17.

 

 

 

S.C. FLORINTRANS S.R.L. Alexandria

Alexandria-Olteni-Dobreni

Alexandria-Piatra-Turnu Măgurele

Alexandria-Crîngu-Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Lița-Saelele

Alexandria-Vârtoape-Siliștea Gumești

Turnu Măgurele-Islaz

Turnu Măgurele-Lița

26

4

3

38

101

45

40

61

63

48

18

65

15

9

 

 

 

0,17

18.

S.C. TRANSCAR S.R.L. Roșiorii de Vede

Alexandria-Plosca-Roșiorii de Vede

28

35

0,17

19.

A.F. TABĂRĂ VICTOR Talpa

Scurtu-Talpa Ogrăzii-Găleteni Gară

74

22

0,27

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

                Liviu Nicolae Dragnea