ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                                                                     

 

 

HOTĂRÂRE

 

         privind: încetarea de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          Având în vedere:

-   expunerea de motive nr.7151 din 03 iulie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.7152 din 03 iulie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea încetării de drept a raportului de muncă al doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman ;

-   cererea nr.7013 din 01 iulie 2008 prin care d-na Nedelea Maria solicită încetarea raportului de muncă și comunică Consiliului Județean Teleorman, decizia nr. 191460/2007 emisă de Casa Județeană de Pensii Teleorman;

-   raportul de avizare al al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-   prevederile art.55 lit.a) și art. 56  lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, modificată și completată;

-   prevederile art.41 alin.(1) și (6) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată;

-   prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) litera e), art.104 alin.(1) lit. b) și alin 3 lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                                                                                                                                                                                                                                         

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1 – Doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman, instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, îi încetează de drept raportul de muncă, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă .

 

          Art.2 – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

Contrasemnea

Secretar al județului

 

Rodica Vrabie

 

 

  

Alexandria,

Nr. 84  din 9 iulie  2008