ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN  

 
 

                      

H O T Ă R Ā R E

 

 

  privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2008

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Avānd īn vedere:

-       expunerea de motive nr.919 din 25 ianuarie 2008 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr.920 din 25 ianuarie 2008 al Direcţiei economice, buget-finanţe privind necesitatea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2008;

-       adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman nr. 246 din 09 ianuarie 2008;

-       avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor nr. 406416 din

09.01.2008, prin care avizează modificările propuse de SPCEP Teleorman;

-       avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.1423483 din 22 februarie

2008;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget- finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămant, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială;

-       prevederile art.107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

-       prevederile art. 91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) art.104 alin. (1) lit.a) şi alin. (2) lit.a) din Legea administraţie publice locale nr. 215/2001, republicată.

Īn temeiul art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,

                                                                          

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al judeţului Teleorman, pentru anul 2008, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

         

                Art.2. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

               Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia economică, buget- finanţe, asigură punerea īn aplicare a  prevederilor prezentei hotărāri.

 

               Art.4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Contrasemnează

Secretar al judeţului,

                                                                                                                                 Rodica Vrabie

 

 

  

 

Alexandria,

Nr. 29  din 27 februarie  2008