ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

Având în vedere :

–       expunerea de motive nr. 13740 din 04 decembrie 2008, întocmită de vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul de specialitate nr. 13741 din 04 decembrie 2008 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcției economice, buget–finanțe, privind necesitatea modificării și completării Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008;

– Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ale Consiliului Județean;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, anexa 2, cap. I, pct. 9;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera d) și ale alin. (5), litera a), pct. 4, 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se modifică și se completează anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcția economică, buget–finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                           SECRETAR AL JUDEȚULUI,

CONTRASEMNEAZĂ,

 

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Jr. Rodica VRABIE

Alexandria

Nr.138 din 11 decembrie 2008