ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 9494 din 22 august 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 9495 din 22 august 2008 al Direcției dezvoltare locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 17 lit. d) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;

- prevederile art. 91 alin (1) lit. ”f”  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, la traseul TR 074 Scurtu-Talpa Ogrăzii-Gălăteni Gară, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                             

 

 

                                                                            Contrasemnea

                                                                            Secretar al județului,

 

                                                                             jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria

Nr. 92  din 27 august 2008

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Anexa

la Hotărârea nr. 92  din 27 august 2008

 

 

 

 

PROGRAM DE TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2008-2011

 

 

 

 

 

Județ

 

 

Nr. traseu

A

B

C

 

Km pe sens

 

Nr. curse planificate

Capacitate de transport (A/M)

Nr. minim de locuri pe vehicul/ scaune

 

 

Nr. vehicule  necesare

 

 

Program circulație

          

 

 

 

Zilele de circulație

 

 

Autog./ loc./plecare

Loc. intermed.

Autog./ loc./sosire

 

 

 

 

active

rezerve

Dus

Întors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plecare

Sosire

Plecare

Sosire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TR

074

Scurtu

Talpa Ogrăzii

Gălăteni-gară

22

4

A

23

1

1

6:30

7:28

8:00

8:58

1,2,3,4,5,6,7

10:00

10:58

11:45

12:43

15:30

16:28

18:00

18:58

19:45

20:43

21:30

22:28

 

 

NOTĂ: număr minim de locuri-23 reprezintă 2

             capacități locuri: A - autobuz

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea