ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.12137 din 28 octombrie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.12138 din 28 octombrie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială Teleorman și Protecția Copilului și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman;

-       adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1451053/04.09.2008;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      prevederile art. 23 alin.(1) și alin.(2) lit. b) precum și alin.(4) și alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-       prevederile art.104 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2009 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, conform anexelor   nr.1, 2 , 3.

          

          Art. 2. -  Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.3. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

         

          Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                   Secretar al județului,

 

                                                                   Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 140 din 11 decembrie 2008