ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

                                              

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 pentru: aprobarea Regulamentului privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia             

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10201 din 8 septembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Simionescu Adrian Constantin și raportul de specialitate nr. 10202 din 8 septembrie 2008 al Direcției Administrație Publică Locală;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art 5, 6 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.534/2003;

- prevederile art. 91 alin. (1) litera „ f ” și ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă RĂ Ș T E

 

             Art.1. Se aprobă  Regulamentul privind procedura publicării actelor cu caracter normativ în Monitorul Oficial al Județului Teleorman și modalitatea de difuzare a acestuia prevăzut în  anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

Art.2. Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Județean Teleorman sau emise de Președintele Consiliului Județean Teleorman, după caz, precum și proiectele de acte administrative, care cad sub incidența prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică se vor aduce la cunoștință publică prin publicarea lor în Monitorul Oficial al județului Teleorman, pe site-ul Consiliului Județean Teleorman sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Administrație Publică Locală, Serviciul Juridic și Contencios și Serviciul Informatic, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ

                  Secretar al județului

                                                                                    

                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 113 din 30 septembrie 2008