ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

  


HOTĂRÂRE

 

 

  privind: aprobarea Master Planului de apă  potabilă și  apă uzată  pentru județul Teleorman , a documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul   de   investiții  „Reabilitarea  și  extinderea   sistemului  de alimentare cu apă  și canalizare în județul Teleorman, România”.

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

         Având în vedere:

                - expunerea de motive nr. 4030 din 11 aprilie 2008 a  vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 4031 din 11 aprilie 2008 al Direcțiilor  Managementul Proiectelor cu Finanțare Intenațională și Economică Buget-Finanțe  privind necesitatea aprobării Master Planului de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor pentru obiectivul de investiții  „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România”;

         - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

         - prevederile art. 91, alin. (1) lit. b , alin. (3) lit. d și lit. f din Legea nr. 215/2001,  republicată, modificată și completată;

        

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1  Se aprobă  Master Planul de apă potabilă și apă uzată pentru județul Teleorman prevăzut în anexa care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii  pentru obiectivul de investiții  „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman, România” în faza de studiu de fezabilitate, după cum urmează:

 

A. Indicatori  economici :

 

·        Valoarea totală (inclusiv TVA)                                        412.326.433  lei    

                    din care (C+M)                                                         226.743.613   lei

 

·        Valoarea totală (inclusiv TVA)                                  121.558.500  euro

                     din care (C+M)                                                     66.846.584   euro

 

             Valoare euro : 1  Euro = 3,392 lei  din data de 01 Martie 2007                                                                        

 

- Durata investiției  :                                                                                  60 luni  

 

B. Indicatori tehnici :

 

1. Rețea aducțiune reabilitată                                                              -  48,9 km 

2. Stații de tratare apă potabilă  reabilitate                                          -       6 buc              

3. Rețea apă potabilă                                       - extinderi                    -  39,8 km

                                                                         - înlocuiri conducte     -    7,0 km                                                                                                                                                                                                                          

4. Rețea apă uzată                                            - extinderi                    -  39,0 km                               

                                                                         - înlocuiri conducte     -    5,1 km

                                                                                                         

5. Stații de tratare ape uzate reabilitate                                                -      5 buc

6. Consumatori contorizați                                                                   - 7045

 

Art. 3  Vicepreședintele Consiliului Județen Teleorman, Bălan Ilie, prin direcțiile de specialitate, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

         Art. 4 Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

 

       Secretar al județului,

 

       Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 56  din  24  aprilie  2008