ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: numirea domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-      expunerea de motive nr. 10644 din 19 septembrie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 10645 din 19 septembrie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii domnului Vlad Eugen Ovidiu în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii;

-      procesul verbal nr.10321 din 10 septembrie 2008 al Comisiei de examinare a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de director al Bibliotecii “Marin Preda” – Teleorman și a proiectelor de management depuse de aceștia;

-      raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art.1 alin.(2) și (4) din O.G nr.26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 114/2006;

-      prevederile art. 12 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-      prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – (1) Se numește domnul Vlad Ovidiu Eugen în funcția de director al Bibliotecii Județene “Marin Preda” – Teleorman – instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe perioadă nedeterminată, potrivit legii.

                 (2) Domnul Vlad Eugen Ovidiu va beneficia de un salariu de bază lunar de 2127 lei (1372 lei majorat cu 55%) și un spor de vechime de 25 %.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                   Secretar al județului,

 

                                                                   Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 115 din 30 septembrie 2008