ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

           privind: menținerea suspendării, prin acordulrților, a contractului individual de muncă al  domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de  Cooperare  Internă  și  Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman,

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.9470 din 21 august 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.9471 din 21 august 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea menținerii suspendării contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților;

-       cererea nr. 6634 din 23 iunie 2008 a domnului Slăvescu Putineanu Mihai;

-       prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 64 din 15 mai 2007 privind  suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu  Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională, prin acordul părților;

-       raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.49 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. e), art.98 coroborat cu art.45 alin.(5) și art. 104 alin. (1) lit. b) și alin.(3) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

         În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Se menține suspendarea contractului individual de muncă al domnului  Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe perioada exercitării funcției de director la Cabinet președinte, prin acordul părților.

 

          Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul  judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                        Secretar al județului,

 

                                                                                                        jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr. 88 din 27 august 2008