ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

          pentru: aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară conform  art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 3063 din 19 martie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr. 3064 din 19 martie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget,-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 17 alin.(1) lit. b) și alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile art. 4 lit. c) și art. 16 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea nr. 215/2001 republicată, modificată și completată

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. - În perioada de valabilitate Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate poate fi actualizat, prin hotărâre a consiliului județean.

         

Art. 3. - Vicepreședintele Consiliului Județean, Bălan Ilie, prin Direcția Dezvoltare Locală, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                             Contrasemnează,

                                                                            secretar al județului

 

                                                                             jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr. 45  din 31 martie 2008