ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comitetul de coordonare al centrelor de permananță din județul Teleorman

 

                Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere :

–         expunerea de motive nr. 9646 din 26 august 2008, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian Constantin Simionescu și raportul de specialitate nr. 9647 din 26 august 2008 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Teleorman în Comitetul de coordonare al centrelor de permanență din județul Teleorman;

– adresa nr. 6269/17.06.2008 a Autorității de Sănătate Publică a Județului Teleorman;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ale Consiliului Județean;

– prevederile art. 36 al Ordinului comun al MSP și MIRA nr. 1024/496/22 mai 2008 pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;

– prevederile art. 91 alin. (1) litera f), alin. (5), litera a) pct. 3 și art. 98, coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1 - Se desemnează doamna Magheru Liliana ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Comitetul de coordonare al centrelor de permanență din județul Teleorman.

 

Art. 2 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Se CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 106 din 27 august 2008