ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind :  aprobarea Strategiei de colectare și transport al deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr.5616 din 20 mai 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul de specialitate nr.5617 din 20 mai 2008, al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională;

-  hotărârile adoptate de autoritățile publice locale membre ale Asociației „EURO-TELEORMAN” privind aprobarea Strategiei de colectare și transport al deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

-  raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială;

- prevederile Memorandumului de finanțare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman" ;

-   prevederile art.8 alin.(1) și alin.(2) lit.”a”, precum și ale art.9 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

-  prevederile art.91 alin. (1) lit.„b” și alin (3) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1.  Se aprobă Strategia de colectare și transport al  deșeurilor menajere și de tip menajer din județul Teleorman, conform anexei nr.1 a prezentei hotărâri.

 

Art.2. Deșeurile menajere și cele asimilate acestora, care fac obiectul strategiei aprobate la art.1, sunt nominalizate în anexa nr.2 a prezentei hotărâri.

 

Art.3. Strategia de colectare și transport al deșeurilor menajere și de tip menajer din județul Teleorman, va fi implementată prin structura de specialitate creată de către liderul de proiect.

 

Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5 Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, să asigure punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

                                                                                     

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 65 din 24 mai 2008

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

 

Unitatea de Implementare a Proiectului  ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman"

Nr.5617 din 20 mai 2008

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind :  aprobarea Strategiei de colectare și transport a deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

 

Conform  Memorandumului de Finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană, privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura:ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/024 ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman, s-a aprobat realizarea acestui obiectiv în comuna Mavrodin.

Măsura se află în categoria de investiții care intră sub incidenta anexei nr.II a Directivei de Evaluare a Mediului nr.85/337/CEE, amendată prin Directiva nr. 97/11/CE. Și va fi implementată și finanțată în conformitate cu prevederile cuprinse în Memorandumul de Finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă ce priveste această măsură, precum și cu respectarea condițiilor impuse de Acordul Cadru între cele două părți, Comisia Europeană reprezentând Comunitatea și Guvernul României reprezentând Beneficiarul.

În baza condițiilor prevăzute în Secțiunea II a anexei nr. III.2 la Memorandumul de finanțare ISPA Măsura 2002/RO/16/P/PE/024  - Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”, semnat la  Bruxelles la  data de 16 Decembrie 2003 și la București la data  de 21 mai 2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 344 bis/2005, coroborate cu prevederile Memorandumului de Înțelegere, a apărut posibilitatea delegării exprese de către Agenția de Implementare către  Consiliului Județean Teleorman – Beneficiar Final al asistenței acordate prin ISPA, ca organism de guvernare locală ce poate efectua cheltuieli eligibile, pe lângă atribuția de implementare a măsurii și a responsabilităților privind licitarea, contractarea, aprobarea plăților și implementarea tehnică a Măsurii. 

În aplicarea prevederilor art.8.3.d din Memorandumul de Finanțare care se referă la asigurarea de către Beneficiar a asocierii cu municipalitățile din județul Teleorman, unitățile administrativ teritoriale din județul Teleorman, ca  membre ale Asociației „Euro-Teleorman” – Asociația Autorităților Locale din județul Teleorman, s-au angajat să se implice  în susținerea activităților derulate pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, aceasta concretizându-se prin adoptarea in cadrul acestei structuri asociative, a hotărârii nr.7/11.03.2005.

Optând pentru implicarea activă în derularea activităților prevăzute în proiect autoritățile locale, prin reprezentanții lor, primarii, au decis să susțină această măsură finanțată prin intermediul politicilor de preaderare ISPA dar și din bugetul propriu al județului, în vederea păstrării, protecției și îmbunătățirii calității mediului în județul Teleorman.

Pentru a face un pas înainte in acest sens, în implementarea acestui proiect a fost necesar ca autoritățile locale din județul Teleorman să susțină activități care privesc:

Ø     Asocierea cu Consiliul Județean Teleorman în vederea înființării unei structuri care să gestioneze, coordoneze și monitorizeze contractele încheiate cu operatorii de salubritate ce vor fi desemnați prin licitație;

Ø     Aprobarea strategiei de colectare și transport a deșeurilor menajere în județului Teleorman;

Ø     Acordul privind predarea către Beneficiarul Final al proiectului, a amplasamentului aferent depozitului de deșeuri neecologic existent pe teritoriul localității, pentru ca acesta să poată efectua lucrările necesare inchiderii/desființării acestuia;

Ø     Acordul privind predarea către Beneficiarul Final al proiectului, a amplasamentului aferent punctelor de precolectare existente pe teritoriul localității, pentru ca acestea să poată fi amenajate în conformitate cu Directivele Europene;

Ø     Obținerea autorizațiilor de construcție, a certificatelor de urbanism, precum și a avizelor și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.

 

După implicarea autorităților publice locale prin adoptarea actelor administrative, acestea au fost ratificate și in cadrul Asociației “Euro-Teleorman, urmând ca și Beneficiarul Final al acestei măsuri sa aprobe prin act administrativ activitățile impuse prin prevederile Memorandului de finanțare.

In acest sens, una dintre priorități privește aprobarea Strategiei de colectare și transport a deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.98 coroborate cu prevederile art.44 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, supunem spre aprobare  Consiliului Județean Teleorman, prezentul raport de specialitate privind aprobarea Strategiei de colectare și transport a deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Mugur Bațăuș 

 

 

 

 

 

                                                              Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
VICEPREȘEDINTE

 

 

Nr.5616 din 20 mai 2008

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind :  aprobarea Strategiei de colectare și transport a deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

În aplicarea prevederilor art.8.3.d din Memorandumul de Finanțare care se referă la asigurarea de către Beneficiar a asocierii cu municipalitățile din județul Teleorman, unitățile administrativ teritoriale din județul Teleorman, ca  membre ale Asociației „Euro-Teleorman” – Asociația Autorităților Locale din județul Teleorman, s-au angajat să se implice  în susținerea activităților derulate pentru implementarea proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, aceasta concretizându-se prin adoptarea in cadrul acestei structuri asociative, a hotărârii nr.7/11.03.2005.

Optând pentru implicarea activă în derularea activităților prevăzute în proiect autoritățile locale, prin reprezentanții lor, primarii, au decis să susțină această măsură finanțată prin intermediul politicilor de preaderare ISPA dar și din bugetul propriu al județului, în vederea păstrării, protecției și îmbunătățirii calității mediului în județul Teleorman.

Pentru a face un pas înainte in acest sens, în implementarea acestui proiect a fost necesar ca autoritățile locale din județul Teleorman să susțină activități care privesc:

Ø     Asocierea cu Consiliul Județean Teleorman în vederea înființării unei structuri care să gestioneze, coordoneze și monitorizeze contractele încheiate cu operatorii de salubritate ce vor fi desemnați prin licitație;

Ø     Aprobarea strategiei de colectare și transport a deșeurilor menajere în județului Teleorman;

Ø     Acordul privind predarea către Beneficiarul Final al proiectului, a amplasamentului aferent depozitului de deșeuri neecologic existent pe teritoriul localității, pentru ca acesta să poată efectua lucrările necesare inchiderii/desființării acestuia;

Ø     Acordul privind predarea către Beneficiarul Final al proiectului, a amplasamentului aferent punctelor de precolectare existente pe teritoriul localității, pentru ca acestea să poată fi amenajate în conformitate cu Directivele Europene;

Ø     Obținerea autorizațiilor de construcție, a certificatelor de urbanism, precum și a avizelor și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.

 

După implicarea activă a autorităților publice locale prin adoptarea actelor administrative, acestea au fost ratificate și in cadrul Asociației “Euro-Teleorman, urmând ca și Beneficiarul Final al acestei măsuri sa aprobe prin act administrativ activitățile impuse prin prevederile Memorandului de finanțare.

In acest sens, una dintre priorități privește aprobarea Strategiei de colectare și transport a deșeurilor în cadrul proiectului “Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”

 

Având în vedere considerentele expuse și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului județean.

 

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE

 

Bălan Ilie