ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind :  aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în depozitul central de la Mavrodin, în cadrul proiectului ISPA „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr.5614 din 20 mai 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul de specialitate nr.5615  din 20 mai 2008, al  Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională;

-  raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială;

- prevederile Memorandumului de finanțare pentru măsura ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman" ;

-  prevederile art.3 alin.(1) și alin.(2) și ale art.32 alin.(2) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice;

-  prevederile art.8 din H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii ;

-  prevederile art.91 alin. (1) litb” și lit.”f” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată;

 

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și completată

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1.-  Se aprobă Studiul de fundamentare pentru activitatea de operare în Depozitul Central de la Mavrodin, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                     

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

                                                                                     

 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 67 din 24 mai  2008

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ

 

Unitatea de Implementare a Proiectului  ISPA 2002 RO/16/P/PE/024 "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Judetul Teleorman"

Nr.5615 din 20 mai 2008

                                                                                                                                                          

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind: aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în   Depozitul Central de la Mavrodin.

 

 

În acord cu prevederile Memorandumului de Finanțare, în cadrul  măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/024 ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, sunt prevăzute 4 (patru) contracte : Contractul de Asistență Tehnică, Contractul de Lucrări, Contractul de Achiziție Echipamente și contractul de Parteneriat Public-Privat.

          Analizând opțiunile propuse pentru acest parteneriat, Consiliul Județean Teleorman a ales opțiunea în care sunt propuse două contracte de concesiune, unul pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și unul pentru operarea Depozitului Central de la Mavrodin, aceasta însemnând tratare și depozitare.

          Această opțiune este compatibilă cu legislația și practica romănească în depozitare, prin care se face distincția între operatorii serviciilor de colectare și cei ai servicilor de depozitare, având perioade maxime de concesiune diferite. Totodată, această opțiune este comparabilă și cu practica internațională în domeniu, în care se face distincția între cele două activități. În final, operatorii fiind entități private, această opțiune reprezintă un adevărat parteneriat public-privat, Consiliul Județean Teleorman fiind beneficiarul fondurilor publice și al asistenței financiare nerambursabile, ramânând în același timp și proprietarul bunurilor.Autoritatea publică județeană va încredința fiecare serviciu public unui operator privat, în urma licitației publice organizate cu respectarea principiilor transparenței și eficienței, păstrându-și drepturile și obligațiile de verificare a performanțelor operatorilor desemnați caștigători și de asemenea, va urmări modul în care se face

implementarea planului general de management al deșeurilor și se pune în practică strategia aleasă pentru acest domeniu de activitate.

          Opțiunea aleasă, evidențiază că sunt preferate perioadele de concesiune mai scurte și de aceea sunt prevăzuți maxim 8 ani pentru activitatea de colectare și maxim 15 ani pentru administrarea Depozitului Central de la Mavrodin.

          Legislația românească în domeniul concesiunilor prevede plata unei taxe de concesiune, care va fi păstrată la un nivel relativ fix, în vederea menținerii indicelui de suportabilitate a sistemului de management al deșeurilor în județul Teleorman fundamentat printr-un raport financiar și un raport de evoluție a indicelui cost/beneficiu.

          Conform Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G. nr.34/2006 privind atribuitea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii, Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua un studiu de fundamentare, în orice situație în care intenționează să atribuie un contract de concesiune de servicii.

Studiul de Fundamentare pentru activitatea de operare în   Depozitul Central de la Mavrodin, cuprinde o analiză tehnică și financiară a riscurilor de proiect luând în considerare totodată și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract de concesiune.

Rezultatele studiului de fundamnetare propus, justifică necesitatea și oportunitatea concesiunii și demonstrează că proiectul este realizabil, răspunzând tuturor cerințelor și politicilor promovate de autoritățile publice beneficiare, în susținerea interesului public județean.

 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art.98 coroborate cu prevederile art.44 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, supunem spre aprobare  Consiliului Județean Teleorman, prezentul raport de specialitate privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în   Depozitul Central de la Mavrodin.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Mugur Bațăuș

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
VICEPREȘEDINTE

Nr. 5614 din 20 mai 2008

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

privind: aprobarea Studiului de fundamentare pentru activitatea de operare în   Depozitul Central de la Mavrodin.

 

Analizând opțiunile propuse pentru Parteneriatul Public-Privat propus prin masura ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/024 ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Teleorman”, Consiliul Județean Teleorman a ales opțiunea în care sunt propuse două contracte de concesiune, unul pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere și unul pentru operarea, respectiv administrarea Depozitului Central de la Mavrodin, aceasta însemnând tratare și depozitare.

          Această opțiune este compatibilă cu legislația și practica romănească în depozitare, prin care se face distincția între operatorii serviciilor de colectare și cei ai servicilor de depozitare, având perioade maxime de concesiune diferite. Totodată, această opțiune este comparabilă și cu practica internațională în domeniu, în care se face distincția între cele două activități. În final, operatorii fiind entități private, această opțiune reprezintă un adevărat parteneriat public-privat, Consiliul Județean Teleorman fiind beneficiarul fondurilor publice și al asistenței financiare nerambursabile, ramânând în același timp și proprietarul bunurilor.

          Autoritatea publică județeană va încredința fiecare serviciu public unui operator privat, în urma licitației publice organizate cu respectarea principiilor transparenței și eficienței, păstrându-și drepturile și obligațiile de verificare a performanțelor operatorilor desemnați caștigători și de asemenea, va urmări modul în care se face implementarea planului general de management al deșeurilor și se pune în practică strategia aleasă pentru acest domeniu de activitate.

          Opțiunea aleasă, evidențiază că sunt preferate perioadele de concesiune mai scurte și de aceea sunt prevăzuți maxim 8 ani pentru activitatea de colectare și maxim 15 ani pentru administrarea Depozitului Central de la Mavrodin.

          Legislația românească în domeniul concesiunilor prevede plata unei taxe de concesiune, care va fi păstrată la un nivel relativ fix, în vederea menținerii indicelui de suportabilitate a sistemului de management al deșeurilor în județul Teleorman fundamentat printr-un raport financiar și un raport de evoluție a indicelui cost/beneficiu.

          Conform Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de servicii prevăzute de O.U.G. nr.34/2006 privind atribuitea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii, Autoritatea Contractantă are obligația de a efectua un studiu de fundamentare, în orice situație în care intenționează să atribuie un contract de concesiune de servicii.

Studiul de Fundamentare pentru activitatea de operare în   Depozitul Central de la Mavrodin, cuprinde o analiză tehnică și financiară a riscurilor de proiect luând în considerare totodată și variantele identificate de repartiție a riscurilor între părțile viitorului contract de concesiune.

Rezultatele studiului de fundamnetare propus, justifică necesitatea și oportunitatea concesiunii și demonstrează că proiectul este realizabil, răspunzând tuturor cerințelor și politicilor promovate de autoritățile publice beneficiare, în susținerea interesului public județean. 

Având în vedere considerentele expuse și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl propun spre aprobare Consiliului județean.

 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE

 

Bălan Ilie