ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 HOTĂRÂRE

 

                  privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice la unele poduri amplasate pe drumurile județene, în faza studiu de fezabilitate.

                                               

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7099 din 03 iulie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Simionescu Adrian și raportul comun de specialitate nr. 7100 din 03 iulie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice Buget-Finanțe;

- studiile de fezabilitate întocmite de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. București.

         - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

         - avizele tehnice nr. 867-874/18.06.2008 ale Inspectoratului Județean în Construcții Teleorman;

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art. 91, alin. (1), litera b) și alin. (3), litera f) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată,

 

                                                       HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică la unele poduri amplasate pe drumurile județene, în faza studiu de fezabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autoritatilor, instituțiilor, persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                                                            

Contrasemnează,

Secretar al județului,

 

Rodica Vrabie

 

                                                                                              

                                                                                          

Alexandria

Nr. 77 din 9 iulie 2008