ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind :  aprobarea proiectului ,,Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale și de zi de protecție a copilului” din cadrul Programului de interes național, pentru anul 2008.

 

                Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                Având în vedere :

 

- Expunerea de motive nr.9369 din 20  august 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Simionescu Adrian Constantin și raportul de specialitate nr.9370 din 20 august 2008 al Direcției economice, buget-finanțe, privind necesitatea aprobării proiectului ,,Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale și de zi de protecție a copilului” din cadrul Programului de interes național, pentru anul 2008 ;

- acordul de principiu al Consiliului Județean Teleorman pentru proiectul  ,,Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale și de zi de protecție a copilului” din cadrul Programului de interes național pentru anul 2008 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile H.G. nr.617/2008 privind aprobarea  programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor copilului, pentru perioada 2008-2009 ;

                - prevederile art.118 alin.(2) din Legea nr.272/21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare ;

                - prevederile art.91 alin.(1) lit. ,,d” și alin.(5) lit. ,,a” pct.2 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

               

                Art.1. - Se aprobă proiectul ,,Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile rezidențiale și de zi de protecție a copilului” din cadrul Programului de interes național, ,,Perfecționarea personalului care lucrează în serviciile de protecție a copilului”, cu o contribuție de 21.764 lei asigurată din bugetul propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman pe anul 2008.

 

Art.2. - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman va prezenta Consiliului Județean, strategia de formare elaborată în cadrul proiectului, pentru includerea în Strategia județeană de dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu handicap, pentru perioada 2008-2013.

 

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

jr. Rodica Vrabie

 dicaie                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

Alexandria,

Nr. 100  din  27 august  2008