ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


H O T Ă R Â R E

 

privind :  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene si comunale.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință,  de îndată, conform prevederilor

art.94 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-         expunerea de motive nr.11793 din 22 octombrie 2008 a președintelui Consiliului

Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.11794 din 22 octombrie 2008  al Direcției economice, buget-finante și al Direcției dezvoltare locala privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene si comunale ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile H.G. nr.1152 din 24 septembrie 2008 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, modificată și completată cu H.G. nr.1325 din 22 octombrie 2008 ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

         Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.600 mii lei din taxa pe valoarea adăugată alocată județului Teleorman, destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene si comunale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       

          Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

      

          Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

PRESEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                             

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

Jr. Rodica Vrabie

 

                                                              

                           

Alexandria,

Nr.123  din 24  octombrie  2008