ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean  Teleorman nr. 59 din 15  mai 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare

         Având în vedere:

         - expunerea de motive nr. 13889 din 09 decembrie 2008 a  vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr. 13890 din 09 decembrie 2008 al Direcției  Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Direcției Economică Buget-Finanțe ;

         - raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și  libertăților cetățenilor;

         - prevederile art. 3, alin (1) și ale art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , cu modificările și completările ulterioare;

         - prevederile art. 91 alin. (1)  lit. „d” , alin. (5) lit. „a” , pct. 13 din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

Art. I  -  Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman  nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman se modifică  după cum urmează :

Art. 2   va avea următorul cuprins:

„ Art. 2 - Anexa la Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 59 din 15 mai  2007 se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

Art. II  Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie, prin Direcția Economică, Buget – Finanțe și  Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. III  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica  actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                 

 

                                                                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                         

                                                                                           

 

Alexandria

Nr. 154 din 11 decembrie 2008