ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru : modificarea și completarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008

 

                Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Având în vedere :

–         expunerea de motive nr. 9490 din 22 august 2008, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 9491 din 22 august 2008 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice privind necesitatea modificării și completării Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008;

– Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ale Consiliului Județean;

–         prevederile anexei nr. 2, cap. I, pct. 9 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera d) și ale alin. (5), litera a), pct. 1, 4, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1. - Se modifică și se completează anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 27 februarie 2008 privind aprobarea Programului activităților, manifestărilor, competițiilor și acțiunilor cultural–sportive și de tineret, religioase, educative și de divertisment–recreere care se organizeză și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, O.N.G.-uri, comunicare și relații publice, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

RASEMNEAZĂ

                                                                           Secretar al judetului,

 

Alexandria

Nr. 101 din 27 august 2008

                           jr. Rodica Vrabie