ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

                                                         

         

HOTĂRÂRE

 

privind:  aprobarea asocierii județului Teleorman cu comuna Siliștea în vederea cofinantării functionării ”Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată

          Având în vedere:

-  expunerea de motive nr. 5414 din 16 mai 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ion Putineanu și raportul comun de specialitate nr. 5415 din 16 mai 2008 al Direcției Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și al Directiei Economice Buget – Finanțe privind necesitatea aprobării asocierii județului Teleorman cu comuna Siliștea în vederea cofinantării functionării ”Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea;

-  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe pricipalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- hotărârea Consiliului Local Silistea nr.19 din 15 mai 2008 privind asocierea comunei Siliștea cu județul Teleorman în vederea cofinantării functionării ”Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea;

- prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, modificată și completată;

          - prevederile art. 14, art.91 alin. (1) lit. “e” și alin. (6) lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicată, modificată și completată.

 

                În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată

                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. - Se aprobă asocierea județului Teleorman cu comuna Siliștea în vederea cofinantării cheltuielilor de  functionare ale ”Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice” Siliștea.

 

Art.2. - Se aprobă Acordul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, semneze acordul de asociere.

 

Art.4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ion Putineanu, prin Direcția Managementul Proiectelor cu Finanțare Internațională și Directia Economică Buget – Finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

 Liviu Nicolae Dragnea    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

                                                                                     

                                                                                             jr. Rodica Vrabie

 

 

 

                                                                    

Alexandria

Nr. 63 din 24 mai 2008