ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea  Hotărârii  Consiliului   Județean   Teleorman  nr.  59   din  15 mai   2007   privind    asocierea    județului   Teleorman   cu municipiile Alexandria, Roșiorii  de Vede, Turnu Măgurele  și         orașele  Zimnicea  și  Videle  pentru  înființarea   Operatorului   Regional  Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,cu modificările și completările ulterioare.

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9544 din 22 august 2008 a  președintelui Consiliului Județean  Teleorman și raportul de specialitate nr. 9545 din 22 august 2008 al Direcției  managementul proiectelor cu finanțare internațională privind necesitatea  modificării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 59 din 15  mai 2007, privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman;

- adresa nr. 3905  din 24  iulie 2008 a SC APA SERV SA;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d)  și ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin.(5) din Legea nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.I. –Art.4 al Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 59 din 15 mai 2007 privind asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare din județul Teleorman, se modifică și va avea următorul cuprins:

 

 

,, Art. 4 - Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor domnul Slăvescu Putineanu Mihai.”

           Art.II. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Societății Comerciale APA SERV SA, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

  

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului

RODICA VRABIE 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 98 din 27 august  2008