ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE

 

 privind: modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.12135 din 28 octombrie 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.12136 din 28 octombrie 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman;

-       avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1455051 din 25 septembrie 2008;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 107 și art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 46 alin. (3) din O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, modificată de O.G. nr.9/2008,

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 – Se modifică statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea 

 

                                    

 

 

                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                   Secretar al județului,

 

                                                                   Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

              

 

 

  

 

Alexandria,

Nr. 136 din 11 noiembrie  2008