ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru branșarea la rețeaua de gaze naturale a blocurilor CO1 și CO2, situate în orașul Videle – zona Centru, proprietate publică a județului Teleorman

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10889 din  25 septembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Adrian Constantin Simionescu și raportul de specialitate nr. 10890 din 25 septembrie 2008 al  Direcției Dezvoltare Locală; 

- adresa nr. 11707 din 8 septembrie 2008 a Primăriei orașului Videle;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. – Se dă acordul Consiliului Local al orașului Videle pentru branșarea la rețeaua de gaze naturale a blocurilor CO1 și CO2, situate în orașul Videle – zona Centru, proprietate publică a județului Teleorman.  

 

Art.2. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                               Secretar al  județului,

 

                                              jr.  Rodica Vrabie

                                         

 

 

 

Alexandria

Nr. 118 din 30 septembrie 2008