ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                      

H O T Ă R Â R E

 

 

 privind: validarea unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform  prevederilor art. 94  alin. (1)  din  Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată;

Având în vedere:

– expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean nr. 192 din 7 ianuarie 2008 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală nr. 201 din 8 ianuarie 2008 privind necesitatea validării unui membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

          − prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale art. 5 și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității de Ordine Publică;

–  prevederile art. 91 alin. (1)  litera ,,f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată;

 

          În temeiul dipozițiilor art. 97  din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată ;

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 Art.1. Se  înlocuiește domnul Olteanu Tiberiu membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman, deoarece nu mai îndeplinește funcția care a determinat desemnarea sa , cu domnul Pătrașcu Simion, Șef al Inspectoratului de Poliție al județului Teleorman.

 

        Art.2. Se validează mandatul domnului Pătrașcu Simion, ca membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman.

 

        Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 15 octombrie 2004 privind validarea mandatului membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Teleorman se modifică în mod corespunzător.

 

Art.4.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 25  din 30 ianuarie 2008