ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

          

privind: acordul Consiliului Județean Teleorman pentru executarea lucrărilor de ,,Reabilitare Spital Județean de Urgență”Alexandria

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10887 din 25 septembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 10888 din 25 septembrie 2008 al  Direcției Dezvoltare Locală și Direcției Economice Buget-Finanțe; 

- adresa nr. 6948 din 19 septembrie 2008 a Spitalului Județean de Urgență Alexandria;

- prevederile art. nr. 4, lit. g) din Contractul de comodat nr. 6955 din 20 octombrie 2004;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. - Se dă acordul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, în calitate de comodatar, pentru executarea lucrărilor de ,,Reabilitare Spital Județean de Urgenț㔠Alexandria, imobil aflat în domeniul public al județului Teleorman.

 

               Art.2. - Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

    

 

 

 

                                                                                    

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                             Secretar al  județului,

 

                                           jr.  Rodica Vrabie

 

                                                                            

 

Alexandria

          Nr. 120 din 30 septembrie 2008