ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 
 

                      

H O T Ă R Â R E

 

 

  pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 1372 din 6 februarie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și  raportul comun de specialitate nr. 1373 din 6 februarie 2008 al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget- Finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- prevederile art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

 

Art.1. -  Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din  21 mai 2001, privind reactualizarea și însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al județului Teleorman, cu modificările și completările ulterioare în sensul că la Secțiunea I ,, Bunuri imobile” la  poziția nr. 1103  coloana nr.3 va avea următorul cuprins: ,,Municipiul Alexandria, str. 1848, nr. 1, vecini: Sud-proprietăți particulare, Vest-Liceul teoretic ,,Constantin Noica” Alexandria și S.C. COPY- PROD S.R.L, Est-str.1848 și proprietăți particulare, Nord-proprietăți particulare, Suprafața construită=730 m.p., Suprafața desfășurată=2.000 m.p., fundații beton, pereți-cărămidă, Suprafață teren=1.611 m.p.

 

Art.2. – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Teleorman, a terenului în suprafață de 46 m.p., situat în Municipiul Alexandria, str. 1848, nr.1, cu următoarele vecinătăți: Sud-proprietăți particulare și S.C. COPY- PROD S.R.L., Vest-proprietăți particulare și S.C. COPY-PROD S.R.L., Est-proprietăți particulare, Nord-proprietăți particulare.

 

Art.3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Tehnică  și Serviciul Juridic și Contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

                                                                     Liviu Nicolae Dragnea                                                                        

 

 

 Contrasemnează

   Secretar al  județului,

Jr.  Rodica Vrabie

 

 

   

 

      Alexandria

      Nr.32 din 27 februarie 2008