ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: numirea, temporară, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a d-rei Feleagă Monica Irina, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen, pe perioadă determinată, potrivit legii.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

                Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.9488 din 22 august 2008 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 9489 din 22 august 2008 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii temporare în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională a d-rei Feleagă Monica Irina - inspector de specialitate, gradul profesional III , în cadrul aceluiași Serviciu, până la organizarea și ocuparea prin concurs sau examen pe perioadă determinată,  potrivit legii;

-       Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.89 din 27 august 2008 privind încetarea raportului de muncă al doamnei Popescu Elena Carmen, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean  Teleorman;

-       consimțământul nr.9477 din 21 august 2008 al d-rei Feleagă Monica Irina;

-       raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-       prevederile art. 41 alin.(1) și alin.(3) lit.c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art.91 alin. (1) lit.a), alin.(2) lit.e), art. 45 alin. (5) coroborat cu art.98 și art. 104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. – Începând cu data de 27 august 2008, se numește, temporar, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațional㠖 instituție publică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, d-ra Feleagă Monica Irina, inspector de specialitate, gradul profesional III  în cadrul aceluiași Serviciu, cu un salariu de bază lunar de 873 lei și o indemnizație de conducere de 50%, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen pe perioadă determinată, în condițiile legii.

 

Art.2. – Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. – Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                        Secretar al județului,

 

                                                                                                        jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 90 din 27 august 2008