ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate operatorilor de transport rutier, urmare rezultatelor licitației electronice din data de 31 octombrie 2008

                                                                                                                                 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința ordinară conform  art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 13694 din 03.12.2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 13695 din 03.12. 2008 al Direcției Dezvoltare Locală;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) și j) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

-   prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

-   prevederile Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local

nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

               Art. 1. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, operatorilor de transport rutier prevăzuți în anexa nr. 1.

 

      Art. 2. - Se aprobă tarifele de călătorie practicate de către unii operatori de transport  rutier, prevăzute în anexa nr. 2.

    

     Art. 3. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

     Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, prin Direcția Dezvoltare Locală, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

      Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

                  

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Contrasemnea

 

                                                                         Secretar al județului,

 

 

 

                                                                      

 

Alexandria,

Nr. 144 din 11 decembrie 2008

 

 

 

 

 

          CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                      Anexa nr. 1

                                                                                                                                       la Hotărârea nr. 144 din 11 decembrie 2008

 

 

 

LISTA TRASEELOR

 

din Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pentru perioada 2008-2011

adjudecate de operatorii de transport rutier, la licitația electronică din data de 31.10.2008

 

 

Nr. crt.

Operatorul de transport rutier

Traseu

Nr. traseu

Lungime traseu (km)

1.

S.C. TRANSVALADY S.R.L. Alexandria

Alexandria-Smîrdioasa-Pietroșani

Alexandria-Mavrodin-Nenciulești

11

34

47

19

2.

S.C. NICULA TRANSCOM S.R.L. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Năvodari

49

20

3.

S.C. TRANSALUTUS S.A. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Lița-Saelele

38

18

4.

S.C. DINCĂ TRANS S.R.L. Segarcea Vale

Turnu Măgurele-Islaz

45

15

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                               Anexa nr. 2

                                                                                                                                       la Hotărârea nr. 144 din 11 decembrie 2008

 

 

 

TARIFELE

 

utilizate de unii operatori de transport rutier la efectuarea

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate

 

 

Nr. crt.

Operatorul de transport rutier

Traseu

Nr. traseu

Tarif cu T.V.A. (lei/călător x km)

1.

S.C. TRANSVALADY S.R.L. Alexandria

Alexandria-Smîrdioasa-Pietroșani

Alexandria-Mavrodin-Nenciulești

11

34

0,17

2.

S.C. NICULA TRANSCOM S.R.L. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Ciuperceni-Năvodari

49

0,30

3.

S.C. TRANSALUTUS S.A. Turnu Măgurele

Turnu Măgurele-Lița-Saelele

38

0,33

4.

S.C. DINCĂ TRANS S.R.L. Segarcea Vale

Turnu Măgurele-Islaz

45

0,13

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea