ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 

          pentru: completarea și modificarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară conform  art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată

 

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4501 din 23 aprilie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Bălan Ilie și raportul comun de specialitate nr. 4502 din 23 aprilie 2008 al Direcției Dezvoltare Locală, Direcției Economice, Buget,-Finanțe și Serviciului Juridic și Contencios;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 1 alin. (5) lit. f) și art. 17 alin.(1) lit. b) și alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

- prevederile art. 4 lit. c), și e), art. 16 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea nr. 215/2001 republicată, modificată și completată

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată

 

 

                                            HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se completează Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011, cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art. 2. - Pentru traseele rămase nesolicitate și neatribuite în prima ședință de atribuire, Compartimentul transporturi județene va proceda la corelarea capacității mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente și în funcție de cerințele de deplasare ale populației, la solicitările consiliilor locale.     

   

          Art. 3. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 31 martie 2008 se modifică și completează în mod corespunzător. 

 

Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Bălan Ilie, prin Direcția Dezvoltare Locală, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 5. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează,

secretar al județului

 

jr. Rodica Vrabie

 

 

                        

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 60  din 24 aprilie 2008