ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul  Consiliului Județean Teleorman  pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 13710 din 04 decembrie 2008 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul  comun de specialitate nr. 13711 din 04 decembrie 2008 al  Direcției Dezvoltare Locală, Directiei Economice Buget Finante si Direcției Educație, Sănătate, Cultură, Sport, ONG-uri, Comunicare și Relații Publice;

- adresa nr. 9743 din 3 decembrie 2008 a Spitalului Județean de Urgență Alexandria;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman  nr. 116 din 30 septembrie 2008 privind acordul Consiliului Județean Teleorman pentru închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din incinta Spitalului Județean de Urgență Alexandria, proprietate publică a județului Teleorman, se modifică după cum urmează :

-         Articolul 1 va avea următorul cuprins:

 

,,Se dă acordul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, în calitate de comodatar, pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață utilă de 170 mp, situat la parterul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, imobil aflat în proprietatea publică a județului Teleorman”.

-         Articolul 2 va avea următorul cuprins:

,,Spațiul aprobat la art.1 va fi utilizat pentru desfășurarea de activități medicale, respectiv investigații cu aparatură de rezonanță magnetică și computer tomograf ”.

-         Articolul 5 va avea următorul cuprins:

,,Se aprobă documentația de licitație privind închirierea spațiului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

Art.II. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                    

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                               Secretar al  județului,

 

                                              jr.  Rodica Vrabie

 

 

 

        Alexandria

      Nr.145 din 11 decembrie 2008